Wisseling van de wacht

Uit de Stadsdeelcommissie

 Nieuw-West – Er gebeurde nogal wat in de SDC-vergadering van 3 december, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Eerst werd van voorzitter gewisseld. Daarna deden de drie leden van het Dagelijks Bestuur (DB) enkele opvallende mededelingen. Vervolgens nam de SDC afscheid van drie leden en benoemde drie nieuwe. En tenslotte is voor elk deelgebied van Nieuw-West een ‘Gebiedsplan 2020’ vastgesteld, maar daarover volgende week meer. 

CeesFisser@Westerpost.nl

De partijen in onze SDC hadden aan het begin van deze bestuursperiode afgesproken om het voorzitterschap elk half jaar te laten rouleren.

Voorzitterswisseling

Alexander Grassi is afgetreden als SDC-voorzitter

Na de opening en agendavaststelling door SDC-voorzitter Alexander Grassi (De Aker, Sloten, Nieuw Sloten; VVD) zat zijn half jaar erop. Hij eindigde zijn voorzitterschap met een toespraak, waarin hij als SDC-lid de beperkte invloed van de SDC op het gemeentelijke beleid bekritiseerde, en als econoom het huidige asielbeleid in Nederland. Geparafraseerd zei Grassi: “De ‘gemiddelde Nederlander’ verdient in 10 dagen net zo veel, als waarvoor een Eritreeër een heel jaar moet werken, te weten € 1.718. Je hoeft geen geleerde te zijn om te begrijpen dat landen als Nederland aantrekkelijk zijn voor een ander leven, of beter gezegd ‘te overleven’. […] Ik ben ervan overtuigd geraakt dat het huidige asielbeleid – deels door internationale verdragen – een bodemloze put is, met slechts een verdienmodel voor de asielindustrie. […] Je moet mensen uit ontwikkelingslanden niet hierheen laten komen via mensensmokkelaars of Ngo’s. Dan blijven ze arm en de armen in ons land worden armer. Je zou moeten proberen om in het land van herkomst het relatieve inkomen van de huidige ‘economische vluchteling’ te verbeteren. Bijvoorbeeld door het inkomen van iemand in Eritrea te verdubbelen in 20 jaar. Dan is er perspectief. Over 20 jaar leeft het grootste gedeelte van deze mensen nog steeds en zullen zij de vooruitgang zelf ondervinden. In elk geval zullen hun kinderen het meemaken. Als ik dan toch een ongevraagd advies mag uitbrengen, dan kies ik hiervoor.”

Anissa Bouhassani is aangetreden als SDC-voorzitter

Voordat Grassi bij zijn fractie ging zitten, droeg hij de voorzittershamer over aan Anissa Bouhassani (Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken; PvdA), die hij “een mooie periode” toewenste. Ook de andere leden wensten haar veel succes. Hans van der Straeten (Slotervaart; VVD) die met alleen mannen in zijn fractie zit, zei “Wij zijn heel blij dat wij ú nu als voorzitter hebben, want een vrouw als voorzitter, dat vinden wij toch wel eigenlijk heel erg belangrijk, ook voor het gezicht van onze SDC.”

Mededelingen van het DB

Alle DB-leden hadden nieuws dat zij met de SDC wilden delen.

►   Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver (GroenLinks), die o.a. belast is met Openbare orde en Veiligheid, zei dat het DB een brief aan de SDC zal sturen in verband met de ‘onderwijscrisis’ in ons stadsdeel [chronisch tekort aan onderwijzend personeel; CF], die hij “nogal beschamend vindt, in een rijk land als dit”. Als tweede mededeling vertelde hij over de bewonersbijeenkomst die 2 december plaatsvond voor de evenementenlocatie Tuinen van West. De locatie wordt in 2020/2021 geëvalueerd. Maar het DB “vindt de locatie nu al niet geschikt voor dance- en andere grootschalige evenementen”. Het is het DB bij de Centrale Stad niet gelukt dit in 2020 in te voeren. Wel wordt nu al het bezoekersaantal teruggebracht naar 12.500; maximaal 4 festivals; er komt een mobiliteitsplan voor de woonwijk én het aantal decibellen moet omlaag.

Los daarvan kunnen in het Rembrandtpark in 2020 geen evenementen plaatsvinden, wegens drainageproblemen.

►   Portefeuillehouder Wonen, Ronald Mauer (D66) rapporteerde uit de Raadscommissie van de Gemeenteraad die zich bezig houdt met wonen. De Gemeenteraad gaat de nieuwe ‘Huisvestingsverordening 2020’ vaststellen, met uitzondering van een quotum (maximum) voor het aantal woningen dat per wijk ‘verkamerd’ mag worden. [Bij verkamering wordt een eengezinswoning of groot appartement aan die woningvoorraad onttrokken, doordat vergunning verleend wordt om het pand ‘per kamer’ te verhuren als ‘onzelfstandige woonruimte’ met een gezamenlijke verblijfsruimte en gedeelde keuken, sanitair e.d.; CF] Mauer is daar niet blij mee, omdat er gebieden in Nieuw-West zijn waar investeerders alle vrijkomende woningen opkopen, speciaal voor deze manier van verhuur. Nog los van het verlies van woonruimte voor gezinnen, kan massale verhuur van eengezinswoningen in een straat, of appartementen in een flatgebouw, aan starters op de woningmarkt (studenten, expats) nadelige gevolgen hebben voor de buurt (extra auto’s, fietsen, afval, geluidoverlast, enz). Mauer verwacht dat het quotum na het eerste kwartaal in 2020 alsnog van kracht wordt.

►   Portefeuillehouder Verkeer, Erik Bobeldijk (SP) deelde mee, dat de plannen voor een nieuwe Sloterbrug voorlopig in de ijskast gezet zijn. Omwonenden in Badhoevedorp, Sloten en Nieuw Sloten vrezen een grote toename van snelverkeer als de wachttijd voor de brug sterk zou afnemen. Nieuw-West gaat eerst een ‘Mobiliteitsplan’ opstellen voor het gehele stadsdeel: Hoe houden we Nieuw-West toegankelijk en hoe beperken we de overlast? Uit het Mobiliteitsplan kunnen aanbevelingen komen om (sluip)verkeer dat nu door woonwijken gaat, via andere wegen te laten rijden. En dán kan ook pas goed beoordeeld worden, of een nieuwe Sloterbrug nodig en wenselijk is?

►   Emre Ünver had als nabrander nog de mededeling dat het DB alle parken in Nieuw-West geheel “vuurwerkvrij” verklaard heeft, omdat vuurwerk niet samengaat met flora en fauna. Hij hoopt dat bewoners contact met het stadsdeel opnemen, als zij met hun buren willen samenwerken om een straat ‘vuurwerkvrij’ te maken.

Aftreden en benoemen

Aziz Zaki (Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken; DENK) die vooral bekend geworden is om zijn uitmuntende kennis van de verkeersregels, en Harun Türkmen (Osdorp; DENK) – die niet aanwezig was – legden hun functie neer. Ook Jeroen Mirck (Slotervaart; D66) trad af, na 9 jaar actief te zijn geweest in het lokale bestuur.

Nieuw benoemd werden Yassin Askkali (Osdorp; DENK) en Selman Çakir (Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken; DENK). In het gebied Slotervaart had D66 in 2018 geen partijleden op de Kieslijst staan, die nu de zetel van Mirck wilden overnemen. Daarom mocht een lid van een andere partij in de SDC benoemd wordt. Dat is Didier Rwema (Slotervaart; PvdA) geworden.