Vraag het de notaris september 2018

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:

pdukkers@dukkers.nl

Mr  Peggy E.M. Dukkers, NVA notaris

Nicolaas Beetsstraat 152, 1054XV Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

Hoe kan ik voorkomen dat ik de waarde van mijn huis moet “opeten” als ik in een verzorgingshuis terecht kom?

Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld. Bij de vaststelling van de bijdrage die u moet betalen in het verzorgingshuis, wordt rekening gehouden met uw vermogen twee jaar voor het jaar van opname. Uw vermogen zijn uw bezittingen, zoals uw huis, uw spaargeld en uw vorderingen uit geldlening min uw eventuele (hypotheek) schulden. U zou uw huis nu al kunnen overdragen aan uw kinderen, dit heeft wel veel gevolgen. Houd er rekening mee dat de bank van de hypotheek akkoord moet gaan. Na de overdracht moet u het huis van uw kinderen gaan huren tegen een reële huurprijs. Bij de overdracht moet 2% overdrachtsbelasting worden betaald. Bij een huis met een waarde van € 250.000,00 is dat € 5.000,00. Als de koopsom niet door de kinderen wordt betaald moet er een geldleningsovereenkomst worden gemaakt. Volgens de wet moeten kinderen jaarlijks 6% rente betalen voor een lening van hun ouders, dat is dus € 15.000,00 per jaar of € 1.250,00 per maand. Huur en rente moeten daadwerkelijk worden betaald. U zou jaarlijks op de schuld van de kinderen kunnen kwijtschelden, bijvoorbeeld € 5.363,00 (tarief 2018) belastingvrij per kind. Dit bedrag wordt jaarlijks door het Ministerie van Financiën vastgesteld. Als de kinderen nog geen 40 jaar zijn kan aan ieder éénmalig € 25.731,00 (tarief 2018) van de schuld worden kwijtgescholden. De kinderen moeten er wel rekening mee houden dat zij over de waarde van hun vermogen extra inkomstenbelasting moeten betalen. Naarmate de schuld/vordering door de jaarlijkse schenkingen minder wordt, wordt hun vermogen immers groter. Behalve de € 5.000,00 overdrachtsbelasting moeten bij de overdracht notariskosten voor de levering en de geldlening worden betaald. Er komen ook nog kosten voor het Kadaster bij. U begrijpt dat u al veel moet hebben weggeschonken voordat de vermogenstoets van het verzorgingshuis plaatsvindt. Al met al is het een kostbare kwestie met veel gevolgen, terwijl u niet eens weet of u ooit in een verzorgingshuis zult komen!

 

Wat is schenking op papier en waarom wordt het gedaan?

Bij notariële akte wordt een bedrag geschonken, dat vervolgens door de schenker wordt teruggeleend. De bedoeling is om vermogen over te hevelen en erfbelasting te besparen. Deze methode wordt gebruikt als het vermogen voornamelijk in een huis zit. De erfbelasting voor kinderen die van hun ouders erven is 10% tot een verkrijging van € 123.248,00 (tarief 2018). Als de erfenis hoger is moeten kinderen over het meerdere 20% erfbelasting betalen. Het is nu de kunst om door schenken en teruglenen te zorgen binnen het 10%-tarief te blijven. De percentages voor schenkbelasting zijn ook 10% tot schenking € 123.248,00 per jaar en 20% over het meerdere. Stel iemands vermogen is € 420.000,00 en hij heeft 2 kinderen. Ieder kind erft bij overlijden de helft of € 210.000,00, over de eerste € 123.248,00 is 10% erfbelasting verschuldigd en over de rest of 86.752,00 moet 20% erfbelasting worden betaald. (Ik houd nu even geen rekening met de vrijstelling die kinderen hebben) Als deze persoon nu aan ieder van zijn twee kinderen al € 123.248,00 had geschonken, waarbij de 10% belasting was betaald, erven de kinderen de rest ook binnen het 10% tarief. Hoe gaat het? Bij akte op te maken bij de notaris wordt € 123.248,00 geschonken aan en teruggeleend van een kind. Volgens de wet is het rente-percentage tussen ouders en kinderen 6%, die rente wordt dus opgenomen in de akte. De rente die de ouder verschuldigd is moet ook netjes jaarlijks worden betaald. Dat is ook al vermogensoverheveling. Er wordt bij de Belastingdienst aangifte van de schenking gedaan en de 2x 10% belasting wordt afgedragen. Bij overlijden wordt de schuld van de ouder met de kinderen verrekend. Er is over dat bedrag al belasting betaald. Over de rest van de erfenis is 10% erfbelasting verschuldigd. Als u twee kinderen heeft, heeft het pas bij een vermogen van meer dan € 350.000,00 zin dit soort akten te maken. Behalve schenkbelasting zijn er ook notariskosten die meteen moeten worden betaald. Dat geld moet u wel hebben.

September 2018