Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:

pdukkers@dukkers.nl   Mr  Peggy E.M. Dukkers, NVA notaris

Nicolaas Beetsstraat 152, 1054XV Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

 

Mijn overleden broer heeft in 2015 een testament gemaakt. Ik ben één van de 3 erfgenamen. Moet er dan toch een Verklaring van Erfrecht worden opgemaakt?

Inderdaad er zal een Verklaring van Erfrecht moeten worden opgemaakt.

Bij testament heeft uw broer te kennen gegeven wie hij zijn nalatenschap wil laten erven. Dat was een eenzijdige rechtshandeling. Na zijn overlijden moeten een aantal dingen worden vastgesteld.

 

  1. Was het testament uit 2015 zijn laatste? Zijn daarin alle voorgaande testamenten herroepen?

De notaris checkt bij het Centraal Testamenten Register (CTR) of het testament het laatste was. Immer had uw broer tot de dag van zijn overlijden de mogelijkheid een nieuw testament te maken. In het CTR wordt na opgave van  notarissen aangetekend wanneer iemand een testament heeft gemaakt en of het de voorgaande testamenten herroept. Alleen het laatste testament wordt van kracht.

 

  1. Hebben de in het testament benoemde erfgenamen de nalatenschap aanvaard?

Doordat het testament een eenzijdige rechtshandeling is, de wens van de erflater, is niet bekend of de benoemde personen of goede doelen wel erfgenaam willen zijn. De notaris wijst de erfgenamen op hun rechten en plichten als erfgenaam. De erfgenaam kan verwerpen, beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden. Een erfgenaam verwerpt als zeker is dat de nalatenschap negatief is. Weet de erfgenaam niet waaruit de nalatenschap bestaat, dan kan hij BENEFICIAIR aanvaarden. Bij beneficiair aanvaarden wordt je erfgenaam, je moet de nalatenschap gaan afwikkelen. Maar als mocht blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn, wordt in overleg met de Rechtbank de waarde van de bezittingen verdeeld over de schuldeisers. Bij zuivere aanvaarding neemt de erfgenaam een risico. Iemand die zuiver heeft aanvaard wordt aansprakelijk voor zijn erfdeel voor de extra schulden van de nalatenschap, die de waarde van de bezittingen overtreffen. Het is daarom van belang dat een erfgenaam goed nadenkt voordat hij aanvaardt. Verwerpen en Beneficiair aanvaarden gebeurt door het opmaken van een akte op de Rechtbank. De notaris helpt u daarmee.

 

  1. Wie van de erfgenamen gaat de nalatenschap afwikkelen?

Als er meer dan 1 erfgenaam is is het verstandig dat u onderling overlegt wie namens allen de nalatenschap gaat afwikkelen. De notaris verzorgt dan zogenoemde boedelvolmachten ter ondertekening door de anderen, waarbij de afwikkelaar volmacht krijgt.

 

Als de bovenstaande 3 zaken zijn geregeld kan de notaris de Verklaring van Erfrecht opmaken en afgeven aan de afwikkelaar, die daarmee aan banken, verzekeringsmaatschappijen en iedereen waarvan de erflater iets te vorderen heeft, kan aantonen dat hij degene is die de nalatenschap mag afwikkelen.

 

Controleert de notaris na afgeven van de Verklaring van Erfrecht of de nalatenschap correct is afgewikkeld?

Na het opmaken en afgeven van de Verklaring van Erfrecht is het werk van de notaris klaar. De erfgenamen zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte afwikkeling en moeten zelf controleren of de afwikkelaar zijn werk goed heeft gedaan.

Erfgenamen kunnen ook samen de notaris volmacht geven om de nalatenschap af te wikkelen.

De notaris wordt dan de afwikkelaar en moet aan alle erfgenamen rekening en verantwoording afleggen.

 

September 2020