Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij
de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het
familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijkaan:
pdukkers@dukkers.nl 

Mr  Peggy E.M. Dukkers, NVA notaris

Nicolaas Beetsstraat 152,
1054XV Amsterdam,

met vermelding:
“Westerpost”.

Wat is het verschil tussen een
samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap?

Een
samenlevingscontract is een overeenkomst die twee ongehuwde mensen sluiten in
een akte die bij de notaris wordt opgemaakt. Geregistreerd partnerschap is
gebaseerd op de wet en wordt gesloten op het gemeentehuis, net als een
huwelijk.

Samenlevingscontract

Je
kunt deze overeenkomst alleen sluiten als je samen op hetzelfde adres woont. Je
spreekt af dat je de kosten van de huishouding samen deelt en dat de inboedel
in jullie gezamenlijke woning van jullie samen is. Je benoemt elkaar tot
gerechtigd in elkaars ouderdomspensioen. Je kunt iets afspreken over
alimentatie als je uit elkaar zou gaan. Je benoemt elkaar tot gevolmachtigde
voor het nemen van medische beslissingen. Over de spullen die je samen blijkt
te hebben als één van jullie overlijdt, spreek je af dat de ander daarvan de
enige eigenaar wordt. Dat kunnen zijn: inboedel, gezamenlijk huis, gezamenlijke
bankrekeningen. Dus bij overlijden van één van jullie is de ander daarvan de
enige gerechtigde en niet je familie. Je wordt door het sluiten van een
samenlevingscontract NIET de erfgenaam van elkaar, dat zijn namelijk je ouders,
broers en zusters. Die erven je overig privé-bezit. Wil je wel dat je elkaars
enige erfgenaam wordt, dan zou ieder nog apart een testament moeten maken. Als
jullie kinderen krijgen, zijn die kinderen jullie erfgenamen en NIET je
partner, alweer een reden om misschien toch ook een testament te maken.

Geregistreerd Partnerschap

Het
geregistreerd partnerschap is in het Burgerlijk Wetboek geregeld, net als het
huwelijk. Het omvat een heel stelsel van regels die op jullie van toepassing
wordt nadat de ceremonie op het gemeentehuis is geweest. Zo moet je elkaar in
het levensonderhoud voorzien. Na de ceremonie ontstaat de Wettelijke Beperkte Gemeenschap
van Goederen. Wat ieder had blijft privé. Maar wat je tijdens je huwelijk
aanschaft, bijvoorbeeld een huis, wordt van jullie samen. Na de ceremonie ben
je elkaars erfgenaam geworden. Als je kinderen zou krijgen geldt het wettelijk
erfrecht: de langstlevende partner verkrijgt het gehele vermogen en de kinderen
moeten wachten op hun erfdeel totdat ook hun tweede ouder is overleden. In het geregistreerd
partnerschap moet je voor elkaar zorgen, dat kan leiden tot de verplichting tot
betalen van alimentatie als jullie uit elkaar gaan. Je kunt voordat je het geregistreerd
partnerschap afsluit bij de notaris afspraken maken over de spullen die je hebt
of verkrijgt door het opmaken van een akte van Partnerschapsvoorwaarden. Bij het
geregistreerd partnerschap ben je NIET verplicht om op het zelfde adres te
wonen.

Ik heb ruzie met mijn ouders. Ik wil
niet dat ze van me erven en ik wil ook niet dat ze op mijn uitvaart komen.

U
doet er verstandig aan een testament te maken bij de notaris. Daarin benoemt u
iemand of een Goed Doel tot erfgenaam. Die persoon of dat goede doel wordt
eigenaar van al uw spullen en uw (spaar)geld. Uw ouders zijn daardoor als het
ware onterfd. Zij hebben geen enkel recht op uw nalatenschap. U benoemt in het
testament ook een executeur. Die persoon is verantwoordelijk voor de uitvaart
en voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Daarbij kunt u denken aan het
opruimen van uw huis, het doen van aangifte voor de heffing van erfbelasting,
betalen van de erfbelasting en het uitbetalen van het restant aan de erfgenaam.
U kunt de executeur preciese instructie geven over hoe u uw uitvaart wilt laten
verlopen. Doe dat in een brief aan hem/haar, dan zijn daarover later geen
misverstanden.

November
2018