Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht.

Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan: notaris@dukkers.nl Notaris Mr Peggy E.M. Dukkers , Postbus 90291 1006 BG Amsterdam, met vermelding: “Westerpost”.rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300-150x150.jpg

Mijn man is overleden. Hij heeft in 1975 een testament gemaakt. Mijn dochter heeft gehoord dat het testament is vervallen omdat het 40 jaar geleden is gemaakt. Klopt dat?

Nee mevrouw, uw dochter is verkeerd ingelicht. Testamenten blijven gelden zolang ze niet zijn herroepen. Uw man heeft zijn testament niet herroepen dus moet het nu worden uitgevoerd. De notaris kan u daarbij helpen. Welliswaar is de wet over het erfrecht in 2003 helemaal vernieuwd, maar dat heeft geen invloed op testamenten die daarvoor zijn gemaakt. De erfopvolging in de wet geldt in principe ook alleen voor mensen die geen testament hebben gemaakt. Door het maken van een testament bepaal je zelf hoe je wilt dat je nalatenschap vererft.

Ik wil iemand aanwijzen die mijn belangen behartigt als ik dat niet meer kan. Is dat een Levenstestament?

Inderdaad bij akte van Levenstestament geeft u een uitgebreide volmacht aan een persoon waarin u groot vertrouwen heeft om uw financiële zaken te regelen als u dat zelf niet kunt. U kunt daarbij denken aan de situatie dat u zelf voor langere tijd in het buitenland verblijft, of als u ernstig ziek bent. U kunt in een levenstestament ook volmacht geven voor uw medische beslissingen, als u dat zelf niet meer zou kunnen. Ook uw wensen over uw verzorging bij terminale ziekte kunnen er in worden opgenomen. Er kan worden verwezen naar een eventuele euthanasie-verklaring. U begrijpt, het is maatwerk. De notaris zal het uitgebreid met u bespreken. Voor mensen die niets hebben geregeld en die ziek zouden worden is er een regeling in de wet. De bezittingen worden dan onder bewind gesteld en de Kantonrechter benoemt een Bewindvoerder. Die krijgt het beheer over, onder andere, uw bankrekeningen. Voor de medische zaken benoemt de Kantonrechter een Mentor. Als u liever de regie houdt over uw bezittingen en medische beslissingen is het verstandig zelf iemand te benoemen in een levenstestament.

De executeur die de woning heeft verkocht in de nalatenschap van mijn moeder is ziek geworden. Wie moet de leveringsakte nu tekenen?

Een executeur kan je zien als administrateur. Hij wikkelt de nalatenschap af voor de erfgenamen.

Hij is als zodanig benoemd in het testament van uw moeder. De wet geeft een executeur een ruime handelingsbevoegdheid. Maar uiteindelijk zijn de erfgenamen de enige gerechtigden in de nalatenschap van uw moeder. Alle erfgenamen samen kunnen de leveringsakte tekenen. Zij zijn immers ook samen eigenaar geworden van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap.

Als er een Verklaring van Erfrecht is opgemaakt zal daaruit blijken wie de erfgenamen zijn.

mei 2015