Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht.

Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan: notaris@dukkers.nl

Notaris Mr Peggy E.M. Dukkers, Postbus 90291 1006 BG Amsterdam, met vermelding: “Westerpost”.rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300-150x150.jpg

Mijn vader is vorige maand overleden. Ik sta als erfgenaam in zijn testament uit 2004. Waarom heb ik dan toch een Verklaring van Erfrecht nodig?

Daar zijn meerdere redenen voor. Een Verklaring van Erfrecht wordt door een notaris afgegeven nadat verschillende onderzoeken zijn gedaan. Allereerst controleert de notaris of het testament uit 2004 inderdaad het enige en laatst-geldige testament is dat uw vader heeft gemaakt. Dat gebeurt bij het Centraal Testamenten Register (CTR). Uw vader had namelijk vanaf het moment van het testament in 2004 tot zijn overlijden in 2015 de mogelijkheid dat testament te herroepen, door een nieuw te maken. De notaris controleert of het erfrecht goed is toegepast. De erfgenamen benoemd in het laatst geldige testament worden door de notaris benaderd. Zij worden op hun rechten als erfgenaam gewezen en hun identiteit wordt vastgesteld. Willen zij aanvaarden / verwerpen of beneficiair aanvaarden? Pas als een keuze is gemaakt, is de benoemde erfgenaam ook echt erfgenaam; of niet natuurlijk, als wordt verworpen. Als er meerdere erfgenamen zijn geven ze meestal één van hen volmacht om de zaken te regelen. Instanties als banken, verzekeringsmaatschappijen en de belastingdienst willen een verklaring van een onafhankelijk persoon waaruit blijkt: of het testament geldig is, wie de erfgenamen zijn en of en hoe ze hebben aanvaard. Ook willen ze weten wie namens de erfgenamen de nalatenschap afwikkelt. Die onafhankelijk persoon is de notaris. Hij/zij zorgt er voor dat uit de Verklaring van Erfrecht blijkt dat er onderzoek is gedaan en dat vaststaat wie de gerechtigde is voor de afwikkeling. Op die manier is er rechtszekerheid en kan er niet worden gefraudeerd.

Ik weet dat mijn overleden tante een testament heeft gemaakt. De notaris wil mij geen kopie sturen.

Nalatenschappen moeten heel zorgvuldig worden behandeld. Het is mogelijk om met een akte van overlijden via het CTR te weten te komen of de overledene een testament heeft gemaakt.

Maar de notaris mag niet zomaar kopie van de akte opsturen. In principe zijn testamenten namelijk geheime documenten. Zij zijn alleen bestemd om gelezen te worden door de personen of instanties die als erfgenaam worden genoemd. U zult eerst een afspraak met een notaris moeten maken. Dan kan de notaris uw identiteit vaststellen en controleren of u inderdaad als erfgenaam in het laatste testament van uw tante staat vermeld. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan krijgt u geen kopie.

Mijn man en ik willen samen een testament maken. Kan dat?

Het opmaken van een testament is een persoonlijke zaak. Volgens de wet kunt u alleen voor u zelf een testament maken en niet samen. Het is een zogenoemde eenzijdige rechtshandeling. In de praktijk gebeurt het vaak dat echtgenoten gelijkluidende testamenten maken. Op die manier benoemen ze dezelfde personen of goede doelen in hun eigen testament voor het geval ze tegelijkertijd of als laatste komen te overlijden. Maar dat hoeft helemaal niet. Iedere persoon – ook van een echtpaar – is vrij in zijn eigen testament te kiezen voor zijn eigen erfgenamen. Je kunt zelfs je echtgenoot onterven!

April 2015