Uitbreiding Betaald parkeren: Ja/Nee?

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – De vergadering op 11 juni 2019 stond vrijwel geheel in het teken van de concept ‘Nota Parkeermaatregelen Nieuw-West 2019’. De fracties in de SDC hebben nog geen definitief standpunt ingenomen. Het agendapunt wordt dinsdag 2 juli voortgezet.

CeesFisser@Westerpost.nl

De vergadering begon met de wisseling van voorzitter, zoals elk halfjaar is afgesproken. Voordat Pieter Nijhof (Osdorp; GroenLinks) zijn voorzittersrol overdroeg aan zijn opvolger, hield hij een kort dankwoord. Nijhof vond het een eer om ons stadsdeel als SDC-voorzitter te mogen dienen. Hij pleit ervoor om de adviezen die de SDC geeft aan de Centrale Stad openbaar te publiceren met vermelding van de stemverdeling. De Centrale Stad zou actiever moeten terugkoppelen. Daarnaast riep hij alle SDC-leden op om “zoveel mogelijk naar bewonersavonden, bijeenkomsten en lokale initiatieven te gaan, om zoveel mogelijk in gesprek te gaan met mensen van buiten je eigen achterban. […] Met veel genoegen geef ik de hamer over aan Alexander Grassi (De Aker, Sloten en Nieuw Sloten; VVD).” Hij wenste Grassi veel succes. En Grassi, op zijn beurt, dankte Nijhof.

 

Vervolgstappen

Portefeuillehouder Parkeren, Erik Bobeldijk lichtte de procedure rond de Nota Parkeermaatregelen toe: De Stadsdeelcommissie geeft op 2 juli een advies over de Nota aan het Stadsdeelbestuur [het DB: voorzitter Emre Ünver (GroenLinks), leden Ronald Mauer (D66) en Erik Bobeldijk (SP); CF]. Dit Stadsdeelbestuur neemt daarna een beslissing om de Nota – al dan niet gewijzigd – aan te bieden aan het college van Burgemeester & Wethouders. Als B&W de inhoud van de Nota overnemen, geven ze de Nota (na het zomerreces) vrij voor inspraak. Dan kan iedereen gedurende 6 weken zijn of haar mening geven. Op al die inspraak volgt een ‘Nota van Beantwoording’, waarin B&W aangeeft wat met de reacties is gedaan en waarom. Het totaal pakket gaat daarna naar de Gemeenteraad, die – na behandeling in de Raadscommissie Verkeer & Openbare Ruimte – uiteindelijk een besluit neemt.

 

Insprekers Betaald parkeren

Vanwege het grote aantal insprekers (bijna 30) kreeg elke inspreker 2 in plaats van 3 minuten spreektijd,

De overgrote meerderheid van de insprekers was tégen de voorgestelde uitbreiding van Betaald parkeren (hierna: Bp). Een deel van de tegenstanders vertelde dat bij hem/haar in de straat/buurt geen parkeerprobleem is, en dat het dus niet nodig is om Bp in te voeren.

Een ander deel zei dat de huidige Blauwe zone goed werkte en moet blijven. [Hiermee gaf die groep dus toe, dat er zónder een parkeerregeling een probleem zou zijn; CF]. Anderen vonden het onjuist dat het argument van ‘te weinig handhavers’ gebruikt wordt, om Bp in te voeren in plaats van de Blauwe zone streng te handhaven.

Diverse insprekers maakten bezwaar tegen de kosten voor de aanschaf van een parkeervergunning voor bewoners. Maar nog meer ageerden zij tegen de parkeerkosten voor bezoekers van bewoners, waardoor (vooral) ouderen minder bezoek zullen ontvangen en eenzaamheid op de loer ligt.

Ook waarschuwden sommigen dat bij (te) lage uurtarieven nog steeds veel ‘vreemdparkeren’ zal blijven bestaan, waardoor er nog steeds geen parkeerplaatsen voor bewoners en hun bezoek zullen zijn. Anderen noemde het voorgestelde tijdvak (09.00 – 19.00 uur) onzinnig, omdat er overdag geen parkeerprobleem is, maar ‘s avonds wel.

Ook werden de cijfers van de parkeerdrukmeting in Nieuw-West in twijfel getrokken, of werd het geringe aantal metingen (één per jaar) niet representatief genoemd.

Een taxichauffeur was tégen Bp omdat hij zijn taxi niet mag gebruiken voor privédoeleinden, hij (dus) een tweede auto heeft en straks voor twee auto’s een parkeervergunning moet kopen.

Daarnaast zeiden sommigen dat de blauwe parkeerschijf vervangen moet worden door een ‘app voor een smartphone’, zodat parkeren in een Blauwezonegebied ook met een scanauto gecontroleerd zou kunnen worden.

Voor onderwijzend personeel zouden meer parkeervergunningen verstrekt moeten worden, omdat anders het lerarentekort in Nieuw-West nog groter wordt.

Ook de opmerking “ordinair zakken vullen door de gemeente Amsterdam” werd meermalen gemaakt.

Slechts enkele insprekers waren vóór de uitbreiding van Bp. Zij hadden meestal als argument dat de bewoners geen parkeerplek meer kunnen vinden vanwege de vele ‘vreemdparkeerders’: automobilisten die elders in de stad moeten zijn, maar Nieuw-West gebruiken als gratis parkeerplaats. Door Bp in te voeren, krijgt de gemeente meer inkomsten, die gebruikt kunnen worden voor het onderhoud, beheer en schoonhouden van de openbare ruimte. Zij zien geen heil in extra Blauwe zones, omdat er te weinig Handhavers zijn.

In totaal duurde het agendapunt ‘Insprekers’ maar liefst 3 uur en 23 minuten.

Standpunten SDC

Daarna was het de beurt aan de SDC om een eerste reactie te geven op de Nota Parkeermaatregelen.

Mario van Dregt (De Aker, Sloten en Nieuw Sloten; 50Plus) vond het lastig, vooral omdat hij de indruk heeft dat er een (partij-) politieke, ideologische reden is om Bp in te voeren [van GroenLinks; CF] en een langetermijnvisie ontbreekt. Hij is vooralsnog tégen de Nota. Hamza Kacha (Osdorp; PvdA) zei dat voor de Nota onvoldoende draagvlak is en stelde voor de Nota nog niet te behandelen, maar eerst suggesties van insprekers verder te verkennen. En goed te kijken naar alternatieven. Hans van der Straeten (Slotervaart; VVD) had een voorlopig standpunt. Aan de ene kant erkent de VVD de grote weerstand bij de bewoners, waardoor de VVD tégen stemt. Aan de andere kant: mocht uitbreiding van Bp “onder invloed van allerlei politieke invloeden” toch doorgaan, dan heeft de VVD diverse voorstellen ter verbetering van de regels. De VVD wil meer betrokken worden bij het parkeerbeleid in Nieuw-West. Deze Nota Parkeermaatregelen moet eerst van tafel. Peter Nijhof zei namens GroenLinks dat de VVD nog moet wennen aan de nieuwe situatie. “GroenLinks is ervan overtuigd dat ‘niets doen’ geen optie is. “Als grootste partij van Amsterdam heeft GroenLinks een democratisch mandaat om dingen uit te voeren.”

Mohamed Alkaduhimi (Slotervaart; DENK) vond dat het DB de oplossingen van de bewonerswerkgroep PONSA! (ParkeerOplossingen, Nieuw Sloten en de Aker) onvoldoende serieus genomen heeft. Daarnaast deugde de participatie niet, want de bewoners zijn niet per brief, maar alleen via de weekkranten en sociale media uitgenodigd. DENK heeft de reactie van 5000 bewoners tégen uitbreiding van Bp. En de voorgestelde maatregelen – Bp van 09.00 tot 19.00 uur – bieden geen oplossing voor de hoge parkeerdruk in de avonduren in een beperkt aantal gebieden. DENK stemt tégen.

 

Vervolg op 2 juli

Een definitief standpunt nemen de SDC-fracties pas op dinsdag 2 juli in, als gestemd wordt over de Nota Parkeermaatregelen. NB: Daar is geen gelegenheid om in te spreken.