Participatie parkeren Nieuw Sloten

Nieuw-West – Op 8 maart vond in Nieuw Sloten een bijeenkomst plaats over een pilot ‘Participatie Parkeren Nieuw Sloten’, waarop zo’n 60 mensen (bewoners en ondernemers) aanwezig waren. Een volgende bewonersbijeenkomst volgt na de zomervakantie.

 

CeesFisser@Westerpost.nl

De pilot was georganiseerd omdat bewoners van Nieuw Sloten hadden laten weten, meer betrokken te willen worden bij de aanpak van parkeerproblemen in hun buurt. Portefeuillehouder Verkeer en Openbare Ruimte, Erik Bobeldijk (SP), heeft 8 maart uitgelegd dat de bewoners met elkaar het initiatief kunnen nemen om voorstellen te ontwikkelen voor het aanpakken van parkeerproblemen. Hoe de buurt tot die voorstellen komt, bepaalt en organiseert de buurt zelf. Deze aanpak is nieuw voor Amsterdam; vandaar een ‘pilot’.

parkeren nieuw sloten

Werkgroep Participatie

Op 8 maart bleek dat veel bewoners positief staan tegenover dit idee, maar ook dat er behoefte is om scherper te krijgen hoe de buurt zo’n proces zou kunnen aanpakken. Een participatiewerkgroep – acht bewoners uit verschillende delen van Nieuw Sloten en vier medewerkers van stadsdeel Nieuw-West (procesmanager, verkeerskundige, communicatieadviseur, secretaris/notulist) – heeft zich over deze vragen gebogen, in aanwezigheid van Erik Bobeldijk voor de koppeling naar de Bestuurscommissie Nieuw-West.

Analyse van problemen

De werkgroep is eenmaal in maart en tweemaal in juni 2016 bijeen geweest. In april/mei was er nauwelijks activiteit omdat binnen het stadsdeel eerst duidelijkheid moest worden gekregen over de inzet van extern personeel, onder wie de procesmanager.

De werkgroep is gedoken in de analyse van parkeermetingen op drie verschillende momenten: Wat zijn de parkeerproblemen en waar in Nieuw Sloten? Wat is de herkomst van de parkeerders? Welke groepen zorgen voor de parkeerproblemen? Welke parkeermaatregelen zijn denkbaar? Hoe kan het participatieproces vorm krijgen?

Als probleemdefinitie gaat de werkgroep uit van het volgende: Er is overdag een hoge parkeerdruk in gedeelten van Nieuw Sloten en ’s nachts in grote delen van Nieuw Sloten, waardoor bewoners parkeerknelpunten ervaren. De parkeerdruk ontstaat door forensen, Schipholgangers, medewerkers en bezoekers van de twee ziekenhuizen en Sanquin, het winkelcentrum, kantoren én door Amsterdammers uit andere wijken zonder parkeervergunning, die allen hun auto in de wijk Nieuw Sloten gratis parkeren.

Wijk als één geheel

De werkgroep heeft bij hun analyse de wijk als één geheel bekeken, omdat parkeerproblemen niet per straat aangepakt kunnen worden. Want zodra men in één of enkele straten maatregelen neemt om de problemen op te lossen, ontstaan dezelfde problemen in de straten er omheen waar (nog) geen maatregelen genomen zijn.

Vervolgtraject

De werkgroep gaat de uitkomsten na de zomervakantie terugkoppelen naar de bewoners die voor de bijeenkomst van 8 maart waren uitgenodigd. Ook worden dan enkele concrete oplossingsrichtingen voor de parkeerproblematiek besproken. Dus niet alleen praten over het proces , maar ook over de inhoud.

Om misverstanden te voorkómen: de werkgroep neemt geen beslissingen over de manier waarop de parkeerproblemen zouden kunnen worden opgelost. De werkgroep probeert de lastige problematiek met veel verschillende en soms tegenstrijdige belangen, uiteen te rafelen. Daarna kunnen bewoners en ondernemers uit Nieuw Sloten in heldere discussies de belangen tegen elkaar afwegen, om tot afgewogen keuzes te komen. De oplossingen die uiteindelijk worden gekozen, moeten immers kunnen rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak. De oplossingen moeten passen binnen het beleid van de gemeenteraad van Amsterdam, of daar niet te veel van afwijken. Mogelijk dat de buurt in oktober 2016 een of meer voorstellen aan het stadsdeel kan