Nieuw-West Autoluw?! (2)

Uit de Stadsdeelcommissie 

Nieuw-West – Naast ‘Nieuw-West Autoluw’ stond ook een inventarisatie van de 50 km/u wegen in Osdorp op de agenda, met de vraag of het aanbrengen van extra verkeersdrempels de beste oplossing is om te hoge snelheden te verlagen tot 50 km/u.

CeesFisser@Westerpost.nl

Hoewel de VVD in de vergadering van 15 oktober zei pas op 5 november inhoudelijk te reageren op de voorstellen van GroenLinks voor wat betreft aanvullende maatregelen om Amsterdam én Nieuw-West autoluw te krijgen, ging de bespreking van dit onderwerp nog even door.

Sloterweg autoluw?

Ter herinnering: twee insprekers, bewoners van Sloten, hadden aan het DB gevraagd onmiddellijk maatregelen te nemen om de

Hamza Kacha: Nu snel maatregelen nemen voor een veiliger Sloterweg

verkeersveiligheid voor fietsers op de Sloterweg te vergroten, door met een “knip” doorgaand autoverkeer te weren. Pieter Nijhof (Osdorp; GroenLinks) vond dat het DB de inspraak van de bewoners over de verkeers-ónveiligheid op de Sloterweg te veel bagatelliseerde, door nu niets te doen en een oplossing op de lange baan te schuiven. Ook Hamza Kacha (Osdorp, PvdA) vroeg het DB om snelle maatregelen voor een veiliger Sloterweg.

Dat schoot portefeuillehouder Ronald Mauer (D66) in het verkeerde keelgat. Tijdens zijn termijn als portefeuillehouder Verkeer in stadsdeel Slotervaart is meermalen over de Sloterweg gesproken. Zo presenteerde het stadsdeel op 1 oktober 2009 tijdens een inspraakavond tien verkeersvarianten om sluipverkeer in Sloten én Nieuw Sloten te weren. Een bewoner voegde daar een 11de variant aan toe: ‘niets doen’. Die kreeg de meeste stemmen. Mauer: “Het stadsdeel luisterde toen naar de wens van de bewoners.” Op 8 september 2013 toonde het stadsdeel op een bewonersavond een andere oplossing tegen sluipverkeer: een verkeerslicht halverwege de Vrije Geer die het verkeer slechts ‘gedoseerd’ doorlaat. Toen bleek dat de bewoners van Sloten niet de hoge verkeersdruk tijdens de spits als grootste probleem zagen, maar de hoge snelheden buiten de spitstijden. Daarom besloot het stadsdeel opnieuw naar de bewoners te luisteren en zag af van het verkeerslicht. “Dus om te zeggen ‘dat er niets gedaan is’, dát is niet juist”, zei Mauer.

Het onderwerp Amsterdam Autoluw komt 5 november terug op de agenda.

50 km/u in Osdorp

Het stadsdeel heeft voor 23 weggedeelten in Osdorp waar een maximale snelheid geldt van 50 km/u, gekeken waar vaak veel harder wordt gereden en waar (dus) snelheidsremmende maatregelen nodig zijn (of vrijliggende fietspaden). Ook heeft het stadsdeel de inspraak van twee bewoners om de Pieter Calandlaan velliger te maken – met verkeersdrempels, voetgangersoversteekplaatsen en vrijliggende fietspaden – bij het onderzoek betrokken.

Voorstel DB

Om de snelheid van te hard rijdende auto’s te verlagen, stelt het DB op veel plaatsen “fysieke snelheidsremmers” voor: verkeersdrempels en plateaus dus. Hierdoor wordt voorkómen dat men lange rechte wegvakken misbruikt om veel harder te rijden dan is toegestaan. De voorgestelde drempels komen vlakbij kruisingen, afslagen en rotonden te liggen, zodat ander verkeer daar niet geconfronteerd wordt met hoge snelheden die zij niet verwachten bij links afslaan of oversteken. De drempels zijn zó vormgegeven (slechts 8 cm hoog) dat ze bij een snelheid van 50 km/u niet of nauwelijks hinderlijk zijn voor automobilisten, maar bij hogere snelheden wél.

Reactie SDC

Pieter Nijhof kreeg als eerste het woord om op de voorstellen te reageren. GroenLinks betreurde het, dat het DB niets gedaan heeft met het voorstel om van de Osdorperweg richting Halfweg een ‘fietsstraat’ te maken. Ook betreurde Nijhof het dat het DB van de voorstellen van bewoners om ten oosten van Meer en Vaart, langs de Calandlaan vrijliggende fietspaden en zebra’s aan te leggen, én snelheidsremmers te plaatsen, alleen de snelheidsremmers heeft gehonoreerd.

Tenslotte snapte Nijhof niet dat het DB op de Plesmanlaan (Hoofdnet Auto) drempels wil aanleggen. Volgens GroenLinks zal doorgaand verkeer de laan daardoor gaan vermijden, wat niet de bedoeling is. Jeroen Mirck (Slotervaart; D66) steunde GroenLinks wat betreft de Calandlaan, maar wilde weten waarom snelheidsremmers op de Plesmanlaan nodig zijn. Datzelfde wilde ook Fred Siegel (Osdorp; VVD) weten.

Portefeuillehouder Verkeer, Erik Bobeldijk (SP) legde uit dat te weinig bewoners de Calandlaan oversteken om een zebrapad aan te leggen. Dan biedt zo’n zebrapad schijnveiligheid. De behandelend ambtenaar zei dat de snelheidsremmers op de Plesmanlaan bedoeld zijn om te hoge snelheden (hoger dan 50 km/u) vlakbij kruisingen en de rotondes te verlagen.

Een voorbeeld van drempels die afremmen tot 50 km/u is bijvoorbeeld te vinden in De Alpen in de De Aker.

Toch stemde de SDC unaniem voor het voorstel van GroenLinks om de drempels op de Plesmanlaan niet aan te leggen.

Mits het DB dat voorstel én drie andere voorstellen van GroenLinks met een meerderheid in de SDC overneemt, gaat de SDC unaniem akkoord met de voorstellen van het DB.