Laat niet als dank…!

Nieuw-West – Op 22 oktober vond de tweede bijeenkomst plaats van het ‘Vuilnis Oproer’; een verzameling van bewoners en ondernemers rond de Sloterplas, die zich – samen met het stadsdeel – willen inzetten voor een schoon en veilig Sloterpark. Opnieuw werd een stap gezet.

Afgelopen zomer namen diverse bewoners en ondernemers die rond de Sloterplas wonen of werken, onafhankelijk van elkaar het initiatief om een deel van het Sloterpark schoon, heel en veilig te krijgen. Sommigen deden dit al jaren. Door intensiever gebruik van dat ‘groen’ en wegens structurele onderbezetting van de afdeling Reiniging in ons stadsdeel, namen de ergernissen over de viezigheid en onveiligheid toe.

Om de krachten van de afzonderlijke initiatieven te bundelen en om na te gaan hoe vervuiling van het Sloterpark volgend jaar kan worden voorkómen, organiseerden de Ru Paré Community samen met Buurtwerkplaats op 3 september 2020 een bijeenkomst, het ‘Vuilnis Oproer’ met alle betrokkenen. Het doel was: Elkaar leren kennen; inventariseren voor welke gebieden rond de Sloterplas vrijwilligers al hun handen uit de mouwen steken; én proberen om onderscheid te maken tussen taken die “bij het stadsdeel horen”, en ondersteunende taken voor vrijwilligers. Op 22 oktober werd een vervolg op het ‘Vuilnis Oproer’ gehouden.

Deelnemers

Zo’n tien actieve bewoners, verspreid over Nieuw-West, namen deel aan de ZOOM-bijeenkomst. Zij vertegenwoordigden evenzoveel (zwerf)vuil-groepen. Vanuit stadsdeel Nieuw-West was Erik Bobeldijk (SP) aanwezig. Hij is in het dagelijks bestuur onder andere verantwoordelijk voor de Reiniging. Ook sloot de Gebiedsmakelaar Sloterplas-Sloterpark, Mendy Baumeister, aan. Zij bracht het goede nieuws, dat het stadsdeel de extra afvalbakken overneemt die deze zomer particulier waren aangeschaft voor het Sloterstrand. Volgend seizoen worden ze weer gebruikt. Ook heeft Nieuw-West al extra bakken rond de Natureluur geregeld.

Twee aparte taken

De aanwezigen waren het er snel over eens dat ‘samenwerking tussen overheid en bewoners’ het beste resultaat zal opleveren. Dat neemt niet weg, dat wel twee gescheiden taken werden benoemd: 1. het schoonhouden en reinigen van afvalbakken en de recreatieterreinen is een taak van de overheid; 2. vrijwilligers kunnen daarbij ondersteunen, door bijvoorbeeld vuilniszakken aan recreanten uit te delen, of zwerfvuil inzamelen dat in bosschages gewaaid is.

 

Tien actiepunten

Op 3 september was afgesproken dat de vrijwilligersgroep tien actiepunten gaat formuleren waardoor de openbare ruimte rond de Sloterplas structureel (lees: blijvend) schoner gehouden kan worden dan tot nu toe. Gedacht werd aan korte en lange termijn actiepunten. En Jorine van Hooijdonk (ook bekend van activiteiten rond Plein’40-’45) stelde voor om diverse locaties te benoemen als ‘dagrecreatiegebied’: Sloterstrand; de Natureluur; barbecueplekken. Hierdoor zou het stadsdeel gemakkelijker extra reinigingsacties kunnen inplannen.

Per saldo werd het22 oktober een bijeenkomst waarin zeer uiteenlopende ideeën en oplossingen, rijp en groen, door elkaar ingebracht zijn. Daarom volgt hieronder slechts een overzicht.

–     Werk aan preventie. Zorg voor bewustwording van de gevolgen van vuilnis dat men achterlaat.

–     Maar vergeet het idee dat ‘bewustwording’ via lessen op school moet gebeuren. Een docent zei: “De scholen zijn er niet voor om elk probleem in Nederland op te lossen! De (basis)scholen hebben al een vol programma om leerlingen goed taal en rekenen te leren, naast duurzaamheid en burgerschapsvorming.”

–     Een ander idee is om met steun van ChildPress.org met kinderen een filmpje te maken voor bewustwording van (zwerf)afval. De Buurtwerkplaats vulde dat aan met het idee voor een speelfilm(pje). Mogelijk kan een beroep gedaan worden op het budget voor “Ontwikkelbuurten ” en/of de Buurtbudgetten.

–     Stel ‘hesjes beschikbaar voor de vrijwilligersgroepen’ voor de herkenbaarheid.

–     Faciliteer de vrijwilligers met grijpertjes, vuilnisringen en vuilniszakken. Zet ze op plekken met enige sociale controle, en laat iedereen die zich ertoe geroepen voelt, meewerken bij het zwerfvuil verzamelen.

–     Zet informatieborden bij ingangen van het Sloterpark voor de wijze waarop men zwerfvuil kan melden (‘Verbeterdebuurt’).

–     Pas de frequentie en het tijdstip van vuilcontainers legen aan, op de piekmomenten van het gebruik (o.a. picknicktijden).

 

Reactie bestuurder

Erik Bobeldijk steunde het idee om in navolging van de ‘containeradoptant’ (bewoners die bij ondergrondse vuilniscontainers alert zijn op ‘volle bakken’ en ‘afval naast de bakken’, red.), na te gaan of zo’n zelfde organisatiestructuur ook zou kunnen werken voor ‘parkadoptanten’; bewoners die alert zijn voor een deel van een recreatiegebiedje, monitoren op volle bakken en zwerfvuil. Containeradoptanten hebben een rechtstreeks telefoonnummer van een Reinigingsploeg die snel kan uitrukken om overlast van (zwerf)vuil op te lossen. In dit verband wordt ook gesproken over een groep gastheren en gastvrouwen, die te vergelijken zijn met de ‘Staalmannen’. Die groep op en rond het Staalmanplein is  niet alleen inzetbaar voor vuilnis, maar ook voor dreigende situaties in de openbare orde. Met een hotline naar Reiniging en Handhaving/Politie.

 

Laat niet als dank…

In verband met het maken van film of een poster, werd het idee geopperd om een nieuwe, moderne versie te maken van de ANWB-campagne uit 1926 “Laat niet als dank voor’t aangenaam verpozen, de eigenaar van’t bos en hei, de schillen en de dozen”.

Er wordt een nieuwe bijeenkomst gepland.

 

Cees Fisser