Jan Evertsenstraat-West, deelgebied Tennispark: stukken ter inzage

stukken ter inzage

Op de locatie van het huidige tennispark Sloterplas, gelegen bij de August Vermeylenstraat en de Jan Everstenstraat, heeft de gemeente nieuwbouwplannen. Het gaat om maximaal 500 woningen, een alles-in-1-school en tennisbanen in de vorm van binnen- en buitenbanen. Om dit mogelijk te maken moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. Hierin staan de regels over (ver)bouwen en het gebruik van het grondgebied van de gemeente. Ook de regels voor geluidsbelasting moeten aangepast worden.

 

Stukken ter inzage en digitaal

Van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 kunt u de stukken inzien en uw reactie geven. Het gaat om het ‘ontwerpbestemmingsplan Jan Evertsenstraat-West, deelgebied Tennispark’ met de daarbij behorende stukken en  ‘het ontwerpbesluit hogere geluidswaarden. ’ Dit kan op twee manieren:

  • De stukken liggen ter inzage bij het Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000 en bij het Stadsloket Centrum, Amstel 1. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op nl/openingstijden
  • U kunt de stukken ook digitaal inzien op de website van de Staatscourant.

 

Zienswijze

Als u het niet eens bent met de (ontwerp)besluiten, kunt u gedurende de inzagetermijn een zienswijze indienen. De gemeente neemt uw mening dan mee in de afweging voor het besluit. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling, maar niet per e-mail.

  • Uw schriftelijke reactie op het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan: De gemeenteraad van Amsterdam, p/a Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. mw. mr. N. Berg, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Vermeld hierbij het onderwerp ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Jan Evertsenstraat-West, deelgebied Tennispark’.
  • Uw schriftelijke reactie op het ontwerpbesluit hogere geluidswaarden kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. mw. mr. N. Berg, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Vermeld hierbij het onderwerp ‘zienswijze hogere waarden Jan Evertsenstraat-West, deelgebied Tennispark’.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw. N. Berg, Ruimte en Duurzaamheid, team juridische Planvorming, telefoonnummer 14 020.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de Jan Evertsenstraat-West, kijk dan op amsterdam.nl/janevertsenstraat.