Inspraak Afval en grondstoffen

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – “Amsterdam is een afval vrije stad, waar straten en pleinen schoon zijn”. Met die ‘ambitie’ opent het ‘Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020-2025’ dat tot en met 24 mei 2020 ter inzage ligt. De gemeente vraagt uw reactie op de plannen.

CeesFisser@Westerpost.nl

Een bestuurder zei eens: “Afval bestaat; vrijwel alles is geschikt als grondstof voor iets nieuws!” De gemeente heeft een plan opgesteld om de komende vijf jaar (beter) om te gaan met ons afval/de grondstoffen.

Niet alleen individuele bewoners en ondernemers kunnen een reactie geven op het ‘Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen’; het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft ook alle Stadsdeelcommissies (SDC’s) om advies gevraagd.

Op 12 mei stelt onze SDC adviezen op, bij in totaal drie onderwerpen die B&W heeft voorgelegd:

1. het ‘Actieplan Geluid 2020-2023’ (inspraak tot en met 13 mei 2020),

2. de ‘Transitievisie Warmte’ (inspraak tot en met 15 mei 2020), én

3. het ‘Uitvoeringsprogramma Afval en grondstoffen 2020-2025’ (inspraak tot en met zondag 24 mei 2020).

Uw zienswijze (mening)

Wáár u de concept-documenten van de eerste twee genoemde plannen op de website van Amsterdam kunt vinden, is in voorgaande weken in deze rubriek vermeld. In dit artikel is het derde plan, over Afval en grondstoffen aan de beurt. En ook hierrover kunt u nog uw zienswijze (mening) of advies geven.

Afval en grondstoffen

Op de webpagina www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/inspraak-uitvoeringsprogramma-afval vindt u de informatie over Afval en grondstoffen. Als u op de website www.amsterdam.nl zoekt met “inspraak afval”, dan staat die pagina bovenaan. Naast een koppeling naar het concept-uitvoeringsprogramma (48 pagina’s) vindt u er ook een knop waarmee u uw reactie kunt geven. Nog niet iedereen is thuis op het internet, maar vreemd genoeg staat er geen postadres bij voor het geval u op papier zou willen reageren. Wel biedt de gemeente u aan, om u te bellen als u een vraag hebt of een toelichting wilt op de plannen voor Afval en grondstoffen. Maar om gebeld te kunnen worden, moet u eerst in een e-mailbericht uw naam en telefoonnummer sturen naar bestuurszaken.afvalketen@amsterdam.nl. (sic!)

Plastic weer bij restafval

Uit onderzoek is gebleken dat het voor de gemeente financieel voordeliger is om plastic en drankkartons, niet meer in aparte afvalcontainers in te zamelen en op te halen. Dat afval kan dus weer bij het restafval. Want het restafval kan nadát het is opgehaald, beter gescheiden worden door een ‘afval-scheidings-installatie’. Die haalt dan niet alleen meer plastic en drankkantons uit het restafval, maar ook metaal en blik.

Wel weer GFT apart?

Maar met die afval-scheidings-installatie alleen zijn we er nog niet. Die installatie zou z’n werk béter kunnen doen, als er geen Groente-, Fruit-, en Tuinafval bij het restafval zit. In plaats van plastic en drankkartons gescheiden in te zamelen, wil de gemeente daarom in 2021 (weer) het GFT-afval apart gaan ophalen. Dat wil zeggen, er staat: “Van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten kan heel goede compost worden gemaakt. Daarom gaat Amsterdam onderzoeken in welke buurten we gft en etensresten apart kunnen inzamelen.” Dat is opmerkelijk, want in diverse delen van de stad en ook in delen van Nieuw-West heeft de gemeente al een flink aantal jaren GFT-afval apart ingezameld in ondergrondse containers. De gemeente is daar toen mee gestopt, omdat – zo werd gezegd – te vaak restafval tussen het GFT-afval werd aangeboden. Daardoor werden hele vrachtwagen-ladingen onbruikbaar om te composteren. Zou dat nu ineens beter gaan?

Voor GFT-afval van laagbouwwoningen denkt de gemeente aan minicontainers of centraal geplaatste ondergrondse containers. Voor GFT-afval in de hoogbouw denkt men aan een systeem met een voedselrestenvermaler in de keuken, gecombineerd met een eigen, aparte opvang, en (gelukkig) niet aangesloten op het riool!

Per saldo blijven u en ik dus eenzelfde aantal soorten afval scheiden: oud papier en karton, glas, textiel, GFT-afval, en overig (rest)afval waaruit de gemeente ná het inzamelen alsnog plastic, drankpakken, blik en metaal uit kan scheiden. Daarnaast blijven we elektrische apparaten, batterijen, wit- en bruingoed en klein chemisch afval apart inleveren. Het meeste afval kan gebruikt worden als grondstoffen voor iets nieuws!

Grof afval

De gemeente wil stoppen met het inzamelen van grof afval op een vaste ophaaldag. In plaats daarvan is het de bedoeling dat burgers het grof afval zelf naar een afvalbrengstation brengen, of het grof afval laten ophalen, na een telefonisch gemaakte afspraak.

Beperking inspraak

Opmerkelijk is dat de gemeente in het concept-uitvoeringsprogramma voorstelt om de inspraak en zienswijze procedure in te perken. Nog wél inspraak over de plek van de inzamel-locaties voor de afvalcontainers, maar niet langer specifiek over het soort container dat geplaatst wordt: “Hiermee moet tussentijds ‘wisselen’ van containers eenvoudiger te realiseren zijn.” Dát is niet per se in het voordeel van de burger, zeker niet als er inzamelcontainers voor GFT komen met de kans op stankoverlast. En over het bijplaatsen van containers wordt pas gecommuniceerd, nadat de gemeente besloten heeft om dat te doen.

SDC-vergadering 12 mei

Als de ‘technische problemen’ – die bij de vorige twee ‘digitale SDC-vergaderingen rechtstreekse uitzending verhinderden – inmiddels zijn verholpen, is op 12 mei 2020, vanaf 19.30 uur de ‘SDC-vergadering-op-afstand’ via livestream te volgen via:

nieuw-west.notubiz.nl

<bijschrift bij afbeelding Afval en Grondstoffen>Onderdelen van het beleid voor afval en grondstoffen