Ingekomen stukken

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Wie een onderwerp onder de aandacht wil brengen van de Stadsdeelcommissie kan komen inspreken bij een vergadering. Bij een ingewikkeld onderwerp, dat zich niet in de 3 minuten ‘inspreektijd’ laat uitleggen, kan men beter een brief schrijven. Zo’n brief komt dan op de ‘Lijst met Ingekomen stukken’. De Agendacommissie van de SDC beoordeelt of een brief in de vergadering behandelt zal worden, danwel of het DB gevraagd wordt om een antwoord op de brief te schrijven.

 

CeesFisser@Westerpost.nl

Bij de ‘Ingekomen stukken’ voor de SDC zaten dit keer antwoorden op eerder gestelde vragen en enkele rapportages vanuit het college van B&W van Amsterdam. Een selectie…

Woningdelen

Door de voormalige Bestuurscommissie en daarna ook door de SDC zijn eerder dit jaar meermalen vragen aan het DB van Nieuw-West gesteld over het grote aantal aanvragen voor woningdelen in ons stadsdeel. Volgens portefeuillehouder Wonen, Ronald Mauer (D66), die de zorg deelde, is de verbouw van eengezinswoningen naar drie of meer onzelfstandige wooneenheden vooral in Nieuw-West, Noord en Zuidoost zo groot. Omdat daarmee het woningaanbod voor gezinnen afneemt, heeft het DB de bezorgdheid hierover geuit bij het college van B&W van Amsterdam. Vlak voor het zomerreces heeft B&W de uitkomsten van een evaluatie van de regels voor woningdelen – die op 1 januari 2017 van kracht zijn geworden – naar de leden van de Raadscommissie Bouwen en Wonen gezonden. De SDC Nieuw-West kreeg een kopie van die evaluatie.

Volgens het college van B&W “blijkt kamerverhuur een belangrijk middel om in de grote vraag naar woonruimte te voorzien. Het college wil woningdelen daarom blijven faciliteren. […] Het college start in het najaar van 2018 een participatietraject om belanghebbenden te betrekken bij het vormgeven van de gewenste verbeteringen. Het college onderzoekt hoe het aantal vergunningen voor kamerverhuur, in het belang van de leefbaarheid en de woningvoorraad, in gebieden te reguleren.” Of B&W daarbij aansluit bij het Bestemmingsplan Slotermeer, moet nog blijken. In dat Bestemmingsplan is een bepaling opgenomen dat degene die de verbouw van een woning voor woningdelen aanvraagt, moet aantonen dat de leefbaarheid in de buurt daar niet onder zal lijden. Hierbij moet men denken aan een toename van het aantal auto’s, als een eengezinswoning is omgebouwd tot drie of meer onzelfstandige eenheden. Voorlopig blijven de huidige regels van kracht; voor 1 januari 2020 moet de gemeenteraad van Amsterdam een nieuwe Huisvestingsverordening vaststellen, waarin woningdelen geregeld is.

 

Nieuwe camera’s Sierplein?

De fractie van DENK had het DB vragen gesteld over de veiligheid voor winkeliers en winkelend publiek op het Sierplein, nadat de camerabewaking daar gestopt is.

Het DB heeft naar aanleiding van de toegenomen criminaliteit bij de burgemeester opnieuw camerabewaking aangevraagd. Daarnaast zijn de winkeliers aangeraden om zelf beveiligingscamera’s te installeren. Het DB onderzoekt ook of er hekken geplaatst kunnen worden bij de onderdoorgangen van het Sierplein, zodat barrières ontstaan tegen eventuele vluchtroutes. En voor de winkeliers wordt een ‘veiligheidsscan’ uitgevoerd, die hen advies geeft op het gebied van criminaliteitspreventie, fraude en cybercrime.

 

Adviezen over markten

Nieuw-West had het college van B&W desgevraagd adviezen gegeven over een concept Marktvisie 2018-2026. Eén van de adviezen ging over de markttijden. Die moeten beter aansluiten op de werktijden van tweeverdieners die overdag niet in de gelegenheid zijn om de markt te bezoeken. Nieuw-West had daarom gevraagd de mogelijkheid van avondmarkten te onderzoeken.

B&W gaan dat zeker doen, maar zeggen er bij voorbaat bij “dat ruimere openingstijden niet mogen leiden tot extra overlast”. B&W vindt het “van groot belang dat bij het onderzoek ook de omwonenden van de markt betrokken worden bij de uitvoering van ruimere openingstijden”. Benieuwd hoe B&W dat gaan doen.

 

Terrassenfestival Rembrandtpark

Ten slotte is er onlangs een brief met foto’s ontvangen van een omwonende van het Rembrandtpark. Die beklaagt zich over de overlast die het “Terrassenfestival, een zuiver commercieel eet- en drinkgebeuren” heeft veroorzaakt. Vooral de grasveld heeft te lijden gehad. De brief sluit af met: “Hopelijk kunt u het bestuur adviseren dat dit niet kan. Het park is voor alle doelgroepen en niet alleen van de alcohol drinkende witte twintig/ dertiger.” Als het goed is, komen deze punten terug in de evaluatie die na elk festival gehouden wordt.