Geld voor informele zorginitiatieven beschikbaar

Wellicht opmerkelijk in deze tijd van bezuinigingen maar voor Osdorp is – eenmalig – een extra zakje geld beschikbaar gesteld in het kader van de veranderingen in de zorg.

Zoals bekend is per 1 januari jl in Nederland een nieuw zorgstelsel geïntroduceerd. Amsterdam heeft vorig jaar vooruitlopend daarop de stad opgedeeld in 22 zorgwijken waar huisartsen, wijkverpleging, fysiotherapie (nog) beter dan in het verleden met elkaar moeten gaan samenwerken.

Zelfredzaamheid van bewoners is een belangrijk element in de nieuwe opzet van de zorg. Op basis van een motie van mevrouw Moorman van de Gemeenteraad is aan vijf zorgwijken waaronder Osdorp eenmalig een bedrag van 100.000 euro toegekend dat besteed mag worden aan bewonersinitiatieven in de sfeer van versterking van de informele zorg.

Welzijnsorganisatie Combiwel is aangewezen als beheerder van de middelen en is er een commissie van bewoners, de zogenoemde Beslisraad, ingesteld om initiatieven te beoordelen en geld toe te kennen. De afgelopen maanden zijn al tal van initiatieven die aan de criteria voldeden gehonoreerd zoals activerings- en mantelzorgprojecten, voorlichtingsbijeenkomsten, enz.

Er zit op dit moment nog wat geld in de pot en tot 1 juli as kunnen nieuwe voorstellen voor initiatieven worden ingediend.

Door omstandigheden is de Beslisraad de laatste tijd wat uitgedund en is er tevens ruimte voor nieuwe leden.

Bewoners met goede ideeën en geïnteresseerden in deelname aan de Beslisraad kunnen contact opnemen met Agnita Vriend, de secretaris van de Beslisraad, bereikbaar in Huis van de Wijk, ’t Blommetje via telefoonnummer:  06 539 90 507.

Namens de Beslisraad

Andre Bos (voorzitter)