Gebiedsplannen 2019

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Na de
Gebiedsagenda’s 2019-2022 voor de deelgebieden van Nieuw-West, die de SDC in
december 2018 heeft vastgesteld, kwamen 15 januari de Gebiedsplannen 2019 aan
bod.

CeesFisser@Westerpost.nl

Op
15 januari stonden meer onderwerpen op de SDC-agenda, dan die waarover vorige
week in deze rubriek een impressie was gegeven. Bijvoorbeeld de Gebiedsplannen
2019 voor de vijf deelgebieden waaruit Nieuw-West bestaat: 1. De Aker, Sloten
en Nieuw Sloten (DASNS); 2. Geuzenveld-Slotermeer; 3. Osdorp; 4. Sloterdijken;
en 5. Slotervaart. Maar eerst een toelichting op de Gebiedsagenda’s, die de
basis zijn voor de plannen.

Mario van Dregt: Als de ‘prioriteit’ in de praktijk niets
uitmaakt, ga dan in op ons verzoek en zet het punt ‘Veiligheid in de buurt’ bovenaan
op Prioriteit 1.

Gebiedsagenda’s
2019-2022

In
december 2018 heeft het DB van Nieuw-West voor elk van de zojuist genoemde
gebieden een concept ‘Gebiedsagenda 2019-2022’ aan onze SDC voorgelegd. De SDC heeft
elke Gebiedsagenda voorzien van commentaar en adviezen en daarna op 18 december
2018 vastgesteld. Wat een Gebiedsagenda is en hoe die tot stand gekomen is,
staat in de inleiding van de agenda’s.

In
een Gebiedsagenda staat wat de belangrijkste onderwerpen in het gebied zijn, en
wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
tussen 2019 en 2022 wil bereiken. Het stadsdeel gebruikt de agenda om gebied-specifieke
opgaven (kansen, bedreigingen en uitdagingen) mee te laten wegen in
beleidskeuzen van de Centrale Stad. De Gebiedsagenda’s zijn opgesteld door de
Gebiedsteams [Gebiedsmakelaar, -coördinator, -manager, -beheerder; CF].

Op
basis van een gebiedsanalyse, het coalitieakkoord (GroenLinks, D66, PvdA, SP)
in de Gemeenteraad en de inbreng van bewoners en betrokken partijen, zijn de ontwikkelingen,
opgaven en kansen van een gebied vertaald naar prioriteiten en doelstellingen.

NB.
Het DB heeft het woord ‘prioriteiten’ hierbij heel ongelukkig gekozen. Er zijn
per gebied 5 of 6 ‘prioriteiten’ opgesomd. Maar het onderwerp dat bij
‘Prioriteit 1’ genoemd staat, is niet belangrijker dan het onderwerp bij
‘Prioriteit 6’ [?!, CF]. Toch vonden de leden die voor het gebied DASNS in de
SDC gekozen zijn, Sarah Biddle (GroenLinks), Alexander Grassi (VVD), Mustapha
Daher (PvdA), Mario van Dregt (50Plus) dit zó verwarrend dat zij van mening
waren dat het onderwerp ‘Veiligheid in de buurt’ niet als Prioriteit 5, maar
als Prioriteit 1 in de Gebiedsagenda moest komen te staan.

Gebiedsplannen 2019

Vanuit
de Gebiedsagenda’s die voor 4 jaren zijn opgesteld, zijn voor 2019 Gebiedsplannen
gemaakt. In die plannen zijn de prioriteiten en doelstellingen vertaald naar
concrete activiteiten. Een Gebiedsplan bevat geen volledige lijst van wat er
allemaal in het gebied gebeurt, maar geeft een overzicht van onderwerpen die in
2019 extra aandacht krijgen.

Ook
bij de Gebiedsplannen 2019 hebben de SDC-leden de nodige kanttekeningen en
adviezen gegeven, waaronder de prioriteit van ‘Veiligheid in de buurt’.

Het
gaat te ver om alle Gebiedsplannen en de adviezen daarbij hier in detail te
behandelen. Maar voor wie geïnteresseerd is in het Gebiedsplan voor zijn of
haar eigen woon- of werkomgeving en de adviezen van de SDC-leden daarbij, is het
zeer de moeite waard om ze te lezen. De Gebiedsplannen zijn te downloaden vanaf
de website voor de SDC, bij agendapunt 11:

https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/581479/Stadsdeelcommissie%20%20%20%20%20%20%20%20%2015-01-2019