Gebiedsplannen 2019

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Na de Gebiedsagenda’s 2019-2022 voor de deelgebieden van Nieuw-West, die de SDC in december 2018 heeft vastgesteld, kwamen 15 januari de Gebiedsplannen 2019 aan bod.

CeesFisser@Westerpost.nl

Op 15 januari stonden meer onderwerpen op de SDC-agenda, dan die waarover vorige week in deze rubriek een impressie was gegeven. Bijvoorbeeld de Gebiedsplannen 2019 voor de vijf deelgebieden waaruit Nieuw-West bestaat: 1. De Aker, Sloten en Nieuw Sloten (DASNS); 2. Geuzenveld-Slotermeer; 3. Osdorp; 4. Sloterdijken; en 5. Slotervaart. Maar eerst een toelichting op de Gebiedsagenda’s, die de basis zijn voor de plannen.

Mario van Dregt: Als de ‘prioriteit’ in de praktijk niets uitmaakt, ga dan in op ons verzoek en zet het punt ‘Veiligheid in de buurt’ bovenaan op Prioriteit 1.

Gebiedsagenda’s 2019-2022

In december 2018 heeft het DB van Nieuw-West voor elk van de zojuist genoemde gebieden een concept ‘Gebiedsagenda 2019-2022’ aan onze SDC voorgelegd. De SDC heeft elke Gebiedsagenda voorzien van commentaar en adviezen en daarna op 18 december 2018 vastgesteld. Wat een Gebiedsagenda is en hoe die tot stand gekomen is, staat in de inleiding van de agenda’s.

In een Gebiedsagenda staat wat de belangrijkste onderwerpen in het gebied zijn, en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tussen 2019 en 2022 wil bereiken. Het stadsdeel gebruikt de agenda om gebied-specifieke opgaven (kansen, bedreigingen en uitdagingen) mee te laten wegen in beleidskeuzen van de Centrale Stad. De Gebiedsagenda’s zijn opgesteld door de Gebiedsteams [Gebiedsmakelaar, -coördinator, -manager, -beheerder; CF].

Op basis van een gebiedsanalyse, het coalitieakkoord (GroenLinks, D66, PvdA, SP) in de Gemeenteraad en de inbreng van bewoners en betrokken partijen, zijn de ontwikkelingen, opgaven en kansen van een gebied vertaald naar prioriteiten en doelstellingen.

NB. Het DB heeft het woord ‘prioriteiten’ hierbij heel ongelukkig gekozen. Er zijn per gebied 5 of 6 ‘prioriteiten’ opgesomd. Maar het onderwerp dat bij ‘Prioriteit 1’ genoemd staat, is niet belangrijker dan het onderwerp bij ‘Prioriteit 6’ [?!, CF]. Toch vonden de leden die voor het gebied DASNS in de SDC gekozen zijn, Sarah Biddle (GroenLinks), Alexander Grassi (VVD), Mustapha Daher (PvdA), Mario van Dregt (50Plus) dit zó verwarrend dat zij van mening waren dat het onderwerp ‘Veiligheid in de buurt’ niet als Prioriteit 5, maar als Prioriteit 1 in de Gebiedsagenda moest komen te staan.

Gebiedsplannen 2019

Vanuit de Gebiedsagenda’s die voor 4 jaren zijn opgesteld, zijn voor 2019 Gebiedsplannen gemaakt. In die plannen zijn de prioriteiten en doelstellingen vertaald naar concrete activiteiten. Een Gebiedsplan bevat geen volledige lijst van wat er allemaal in het gebied gebeurt, maar geeft een overzicht van onderwerpen die in 2019 extra aandacht krijgen.

Ook bij de Gebiedsplannen 2019 hebben de SDC-leden de nodige kanttekeningen en adviezen gegeven, waaronder de prioriteit van ‘Veiligheid in de buurt’.

Het gaat te ver om alle Gebiedsplannen en de adviezen daarbij hier in detail te behandelen. Maar voor wie geïnteresseerd is in het Gebiedsplan voor zijn of haar eigen woon- of werkomgeving en de adviezen van de SDC-leden daarbij, is het zeer de moeite waard om ze te lezen. De Gebiedsplannen zijn te downloaden vanaf de website voor de SDC, bij agendapunt 11:

https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/581479/Stadsdeelcommissie%20%20%20%20%20%20%20%20%2015-01-2019