Een mooi begin, maar hoe nu verder?

We wensen als VVD-fractie alle bewoners van ons mooie stadsdeel Nieuw-West een gelukkig en gezond 2019 toe. Graag willen we ook in 2019 weer voor de belangen van de bewoners van Amsterdam Nieuw-West opkomen. In het afgelopen jaar hebben we na de verkiezingen geprobeerd om invloed uit te oefenen op de beslissingen van ons stadsdeelbestuur, het college van B&W en de gemeenteraad. Het was wel even wennen, omdat de nieuwe stadsdeelcommissie geen financiële verantwoordelijkheden heeft en dus ook geen budgetrecht. Komt er dan wel wat van terecht?

De VVD-fractie in de vergaderzaal van het Tuinstadhuis. Van links naar rechts: Alexander Grassi (De Aker, Nieuw Sloten, Sloten);Hans van der Straeten (Slotervaart/fractievoorzitter); Fred Siegel (Osdorp) en Ton Stor (Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken)

 

Vertegenwoordiger voor bewoners

De eerste ervaringen met het nieuwe stelsel zijn niet teleurstellend, want het is gebleken dat de meeste bewoners en politici de leden van de stadsdeelcommissie bijzonder serieus nemen. Als commissieleden ontlenen we onze kracht niet aan het beheren van de geldbuidel, maar door goed te luisteren en genuanceerd te adviseren. Als VVD-fractie hebben we ervoor gekozen om allereerst vertegenwoordiger te willen zijn van de bewoners uit de gebieden waar we voor gekozen zijn. Dat was ook de bedoeling van de bedenkers van het nieuwe bestuurlijke stelsel. Aan de andere kant hebben we een politieke achtergrond met politieke idealen die bij de toetsing van beleid een rol spelen. Dat is ook de reden dat in onze stadsdeelcommissie alle gekozenen voor het samenwerken in fracties hebben gekozen en niet voor verbanden via de gebieden. Toch was ook die vorm van samenwerken sterk aanwezig. Die samenwerking kwam vooral van de grond omdat per gebied twee belangrijke documenten van een advies moesten worden voorzien. De samenwerking van de verschillende partijen verliep in alle gebieden verheugend goed.

Referendum betaald parkeren               

Natuurlijk heeft de VVD-fractie geprobeerd om de belangen van de bewoners op het gebied van parkeren te behartigen, maar het afzwakken van voorgenomen parkeerbeleid is niet gemakkelijk. Een voorstel om een referendum over parkeren te organiseren in Nieuw Sloten/De Aker vond weinig weerklank bij de andere partijen, omdat recente gegevens reeds aangaven dat de bewoners niet van betaald parkeren gediend zijn. Met die bewoners waren wij het uiteraard geheel eens. Dat was dan in ieder geval duidelijk, maar door de onderliggende vragen vonden wij de gegevens niet betrouwbaar genoeg. In het coalitieakkoord van de collegepartijen stond participatie van bewoners voorop, daarom vonden wij het een goed idee met de juiste vraagstelling: “Bent u vóór of tegen betaald parkeren?”, naar de bewoners te gaan. Maar de drie van de vier in onze stadsdeelcommissie vertegenwoordigde “coalitiepartijen” vonden dit geen goed idee. Merkwaardig, vonden wij dit.

Tariefswijzigingen betaald parkeren

Over de voorgenomen tariefswijzigingen van betaald parkeren in ons stadsdeel mocht onze commissie van het college geen advies uitbrengen. Wij waren hier min of meer door gechoqueerd. Natuurlijk vinden de meeste bewoners, de verhoging van € 1,40 per uur naar € 2,50 veel te veel. Onze wijken zijn vaak voorzieningenarm aangelegd en men ging ervan uit dat bewoners dan met de auto bijvoorbeeld hun boodschappen zouden doen. Dat idee is nu door de ontwikkelingen achterhaald, maar de gevolgen voor bijvoorbeeld oudere bewoners zijn te groot. Dit zou dus anders moeten.

Ook het gebrek aan gratis parkeertijd voor bezoekers levert een ongewenste bijdrage aan de eenzaamheid van vaak kwetsbare bewoners. Er werden wel wat versoepelingen voorgesteld, maar die vonden wij niet vergaand genoeg. Gelukkig kwam een andere fractie met een ongevraagd advies over deze zaken. Wij hebben dat advies van harte ondersteund, maar ons eigen stadsdeelbestuur gaf daarna aan dit advies niet te zullen ondersteunen en eventueel ook niet ter kennis te zullen brengen van het college. Deze gang van zaken zou het failliet van het nieuwe stelsel kunnen betekenen, dus in gesprekken met het stadsdeelbestuur zullen we hierover een stevig standpunt gaan innemen.

Ongevraagde adviezen

Maar er gingen ook veel zaken goed. Na een klacht van bewoners uit de Delflandpleinbuurt hebben we veel tijd gestoken in een gedetailleerd advies over het bestrijden van overlast door touringcars. Dat advies is door de commissie unaniem aangenomen. We hebben toen bewoners, ondernemers, maar ook handhaving gesproken en een alternatief voor het parkeren van deze bussen aangedragen. Dit advies is goed door het bestuur opgepakt en er zijn al een aantal maatregelen doorgevoerd. Het wachten is nog op een aantal zaken die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren.

Samen met twee andere partijen hebben we een advies opgesteld over het ondersteunende personeel van het failliete Slotervaartziekenhuis. We wilden graag extra inspanningen zien om deze mensen weer aan werk te helpen, want werk is niet alleen een individueel belang, maar heeft ook een grote maatschappelijke betekenis. Dit advies werd met een grote meerderheid aangenomen.

We zullen niet al onze inbreng hier noemen, maar ons ongevraagde advies over de parkeervoorzieningen bij het te renoveren sportpark Spieringhorn, willen we niet onvermeld laten. We stelden parkeren voor achter een slagboom, waarbij trainers, kantinebeheerders e.d. gemakkelijk kunnen parkeren. En ook een parkeerterrein met in ieder geval twee-en-een-half uur gratis parkeren, met als gedachte erachter dat sporters en bezoekers die tijd ongeveer nodig hebben voor een wedstrijd, inclusief omkleden en douchen. Met bijvoorbeeld een blauwe zone, of net zoals bij winkelcentra beperkt betaald parkeren,  kunnen dan wel ongewenste langparkeerders worden geweerd. Ook wil de VVD graag goede, overdekte stallingen voor fietsen, dichtbij de sportaccommodaties, in ieder geval dichterbij dan de parkeerterreinen, om zo het gebruik van de fiets te stimuleren.

Hoort zo’n milieugedachte wel bij de VVD? Zeker, niemand zal meer ontkennen dat schone lucht en een groene leefomgeving basisvoorzieningen zouden moeten zijn, maar dan niet zonder er rekening mee te houden dat er een overgangsperiode nodig is voordat maatregelen voor honderd procent ingevoerd kunnen worden.  Het advies over de parkeervoorzieningen bij dit sportpark werd met een verrassende meerderheid door de commissie aangenomen, maar of dit idee echt tot uitvoering komt, zal de toekomst moeten leren. Het linkse college dat nu de stad regeert, houdt namelijk niet van parkeermaatregelen op maat.

Onze wensen voor 2019

We hebben ervoor gezorgd, met steun van alle partijen in de commissie, dat er komend jaar informatie komt over oplossingen voor te veel zwerfvuil en het ophalen van grof vuil en tuinafval.

In het voorjaar komen er voorstellen van ons bestuur over uitbreidingen van het betaald parkeren. We zullen die nota zeer kritisch benaderen, met als idee dat betaald parkeren niet de enige oplossing voor parkeeroverlast behoeft te zijn. We zullen bewoners die met betere ideeën hierover komen van harte ondersteunen.

Ook komt er een werkbezoek aan de politie en handhaving, om goed geïnformeerd te zijn over de komende veiligheidsplannen, met de wens dat de veiligheid in ons stadsdeel zal toenemen. Als die veiligheidsplannen er zijn, willen we die graag met bewoners bespreken.

De verbetering van schuldhulpverlening voor kwetsbare groepen hebben we ook aangekaart, want de VVD heeft in Nieuw-West zeker een sociaal gezicht.

Graag horen we van bewoners welke wensen en ideeën er zijn over bijvoorbeeld parkeren, milieu, wonen en recreatie. We zullen aan uw ideeën zeker aandacht besteden. Neem eventueel contact op met onze fractievoorzitter, Hans van der Straeten, e-mail: h.van.der.straeten@amsterdam.nl