Drukbezochte nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg

Op zaterdag 4 januari rond de klok van vier uur vond de start plaats van de traditionele nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad in Cultureel Centrum De Olm. Voorzitter Peter Vreeswijk hield een bevlogen toespraak waarin het terugblikte op een jaar waarin veel is gebeurd. Zoals de start van de bouw van het nieuwe dorpshuis, de ontwikkelingen op het Sugar City terrein in de vorm van The Amsterdam Style Outlets, de werkzaamheden aan de N200 en de boezembruggen. In het nieuwe jaar 2020 is woningbouw te realiseren op het KSB terrein aan de Wilgenlaan, de Van Hallstraat en mogelijk op het terrein van de firma Vos aan de Dennenlaan.

 

Ook gaf hij met enige weemoed aan dat dit de laatste nieuwjaarsreceptie was in de huidige Olm.

De dorpsraad blijft zich hard maken voor de realisatie van  betaalbare woningbouw voor starters en ouderen. Al deze informatie is overigens ook terug te lezen in het blad De Vijfde Brug dat rond de kerstdagen weer huis aan huis is verspreid onder de inwoners van Zwanenburg en Halfweg. Belangrijk onderdeel dit jaar vormde de bijlage in de vorm van een enquête waarin de bewoners gevraagd werd hun mening te geven over o.a. uitbreiding van de luchthaven Schiphol.

De dorpsraad Zwanenburg-Halfweg bestond in november 2019 vijfenzestig jaar. Vreeswijk sprak de hoop uit dat ook de vijfenzeventig jaar gehaald kan worden! Maar dan is een aanwas van nieuwe bestuursleden wel dringend noodzakelijk. Immers in het afgelopen jaar heeft de dorpsraad al afscheid genomen van twee bestuursleden en dit jaar gaat ook de secretaris, Mary Knijn, wegens verhuizing  het bestuur verlaten. Na afloop van zijn speech werd op gepaste wijze afscheid van haar genomen. Peter Vreeswijk gaf daarna nog kort het woord aan Eef Haverkort, opsteller van de Schiphol enquête, die de aanwezigen nog eens wees op het belang van het invullen van het enquêteformulier.

Vervolgens werd Kees van Ojik nog in het zonnetje gezet. Deze huisarts in ruste heeft zich vijftig jaar lang ingezet voor de leefbaarheid in Zwanenburg en Halfweg en wordt beschouwd als de Schipholdossier-kenner. Heeft jarenlang deel uitgemaakt van de Alders-tafel en heeft zitting gehad in de Omgevingsraad Schiphol. Bij het afscheid van Alders kreeg hij door de minister van Infrastructuur de versierselen opgespeld en werd daarmee onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vervolgens riep Vreeswijk Rob Achterbergh Copier, voorzitter van Speeltuin Vereniging Zwanenburg, naar voren. Hem werd een cheque ter waarde van € 2.500,– uitgereikt ten behoeve van de realisatie van het nieuwe Fort. Deze vereniging speelt een verbindende factor in de samenleving van beide dorpen.

Tenslotte werd het bestuur van Stichting Zwanenburg-Halfweg naar voren geroepen. Deze stichting, die nu nog Cultureel Centrum De Olm beheert is straks de beheerder van het nieuwe Dorpshuis aan de Dennenlaan. Het bestuur van de dorpsraad heeft unaniem besloten om ten behoeve van de inrichting van het dorpshuis een cheque ter waarde van € 10.000,– beschikbaar te stellen. Deze bedragen worden gefinancierd uit de jaren geleden opgebouwde reserve van de dorpsraad.

Het bestuur van de dorpsraad kan terugkijken op een drukbezochte en zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie