Dichter des stadsdeels

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Niet alle onderwerpen tijdens een vergadering van de Bestuurscommissie lenen zich voor een verslag in de krant. De volgende vier wel.

 Cees Fisser (@CehabeeF)

De vergaderavond van het Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie* begon tijdens het ‘Open Huis’ met een presentatie van Marijke van Schendelen, voorzitter van de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur. De Hoofdgroenstructuur omvat de ‘minimaal benodigde hoeveelheid groen die Amsterdam wil behouden. Gebieden die waardevol zijn voor stad (recreatief / leefklimaat, waterhuishouding, hittedemping, luchtkwaliteit biodiversiteit, voedselproductie en cultuurhistorie). De ‘TAC’ adviseert B&W of (ontwikkelings- en bestemmings)plannen niet ten koste gaan van het groen.

Lijnennetvisie onaanvaardbaar

Mevrouw Mittelmeijer sprak in wegens de Lijnennetvisie 2018 van de StadsRegio Amsterdam. Met de komst van de Noord-Zuid metrolijn, zullen ook andere doorgaande metro- en tramlijnen extra aandacht krijgen voor het vervoer van forensen en toeristen (in het centrum). Dit zal ten kosten gaan van het huidige fijnmazige buslijnennet dat bewoners buiten de Ring met winkelcentra en het doorgaande openbaar vervoer verbindt. De afstand tot de dichtstbijzijnde ov-halte wordt opgerekt van 400 tot 800m (hemelsbreed) en sommige lijnen zullen ’s avonds niet meer rijden ná 20.00u. De inspreker sprak haar bezorgdheid hierover uit.

Datzelfde deed Edward Vos namens de Ouderen Advies Commissie en de Wmo-adviescommissie. Beide commissies vinden deze visie onaanvaardbaar. Aan gratis ov voor senioren heb je niet veel, als het ov onbereikbaar is.

Later op de avond ging het AB unaniem akkoord met een door het DB opgestelde brief voor de gemeenteraad, waarin ook al aandacht gevraagd wordt voor de door de insprekers genoemde knelpunten: verbetering van doorgaande lijnen ok, maar niet ten kosten van het openbaar vervoer buiten de Ring.

8 garages Hemsterhuisstraat

Namens de Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart, sprak Tineke Rombout in over de verleende vergunning voor de bouw van 8 garages in de Hemsterhuisstraat. De VHS vindt dat het stadsdeel onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de buurt. Om de bouw van de garages mogelijk te maken heeft het stadsdeel het bestemmingsplan voor de bewuste groenstrook gewijzigd. Ook vindt de VHS dat er geen ‘bewonersparticipatie’ geweest is, omdat het stadsdeel alleen de juridische inspraakprocedure gevolgd heeft.

Niek Wijmenga (CDA) haakte hierop aan bij de ‘Mondelinge vragen’. Hij vroeg hoe de besluitvorming tot stand gekomen is. Volgens portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Erik Bobeldijk (SP) is de zogeheten ‘uitgebreide voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Hierbij is eerst een ontwerpvergunning ter inzage gelegd, waarop belanghebbenden konden reageren. Er zijn reacties binnengekomen, maar die hebben niet geleid tot wijzigingen. Dus is daarna de vergunning verleend. Gedurende 6 weken had men in beroep kunnen gaan. Dit is niet gebeurd.

Stadsdeeldichter 2015: Gökhan Aksoy ontvangt bij zijn benoeming bloemen uit handen van Simone Plantinga

Stadsdeeldichter 2015: Gökhan Aksoy ontvangt bij zijn benoeming bloemen uit handen van Simone Plantinga

Stadsdeeldichter

Naast allerlei zorgelijke of ingewikkelde onderwerpen, stond er ook een vrolijk onderwerp op de agenda. De commissie voor het benoemen van de stadsdeeldichter, bestaande uit Ronald Mauer (D66), Simone Plantinga (GroenLinks), Albert Witting (CDA), en extern adviseur Sebo Bakker (ZID-theater) heeft op 19 maart een uitgebreid gesprek gehad met de beoogde stadsdichter, de heer Gökhan Aksoy. Dat gesprek verliep zo goed dat Gökhan Aksoy voor een jaar (tot 1 april 2016) benoemd is tot ‘Stadsdeeldichter 2015’ ofwel ‘Dichter des Stadsdeels’ zoals Gerard Molewijk (BNW81) het liever uitdrukte.

Sinds het begin van deze eeuw stellen sommige steden een stadsdichter aan. Deze trend loopt parallel aan het aanstellen van de ‘Dichter des Vaderlands’, die vanaf het jaar 2000 in Nederland wordt benoemd. De stadsdeeldichter heeft als opdracht om dit jaar zes gedichten te schrijven, maar krijgt daar niet voor betaald.