Bonnetjes

[avatar user=”CeesFisser” size=”thumbnail” align=”left” /]

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 maart kwam bij twee onderwerpen het begrip ‘integriteit’ (eerlijk, betrouwbaar) ter sprake.

Cees Fisser (@CehabeeF)

De verschuiving van veel bevoegdheden van stadsdelen naar Centrale Stad / Gemeenteraad werd vorige week weer eens zichtbaar: de Bestuurscommissie (BC) vergaderde niet, bij gebrek aan onderwerpen. Over de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de BC, twee weken geleden, valt echter meer te schrijven dan alleen het artikel van 1 april.

Budget Ouderenadviesraad 2014

De BC heeft een Ouderenadviesraad (OAR) ingesteld. De taak van die OAR luidt: “De OAR heeft tot taak de BC gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden op het terrein van het welzijn van ouderen.” Voor zover bekend heeft de BC in 2014 geen enkele keer aan de OAR om advies gevraagd. Maar de uit 12/13 leden bestaande OAR heeft in 2014 – voor zover ik weet – ook geen enkele keer ‘ongevraagd advies’ gegeven! Vandaar dat de BC met een kritische blik keek naar de verantwoording van het aan de OAR toegewezen jaarbudget van € 7500.

Zo zette André Meijler (SP) vraagtekens bij de (6 x € 75 =) € 450 aan VVV-bonnen voor 6 vertrekkende OAR-leden [náást de 6 x € 20 = € 120 voor bloemen, CF]. De Kerstborrel 2014 kostte € 786 en de (scheidend) voorzitter en penningmeester dienden een declaratie voor gemaakte kosten in van respectievelijk € 330 en € 225, náást de € 250 die zij al als vergoeding voor hun werk kregen. Meijler deed een “moreel appèl” op de OAR om “meer bewust” met het budget om te gaan.

Na de wisseling van de wacht heeft de OAR in 2015 overigens al twee keer ongevraagd advies gegeven: over de proef met de GoGo en over de Lijnennetvisie 2018; een goed begin!

Fractiebudgetten 2014

Niet alleen de OAR, maar ook de politieke partijen in de BC moesten zich verantwoorden voor uitgaven die zij in 2014 gedaan hebben, uit het zogeheten ‘fractiebudget’. Controle vond plaats door de ‘Kascommissie’, samengesteld uit drie BC-leden: Munire Manisa (PvdA), Fred Siegel (VVD) en voorzitter Jeroen Mirck(D66).

In de tijd van de Stadsdeelraad NW werden soms ‘verrassende’ uitgaven uit het fractiebudget gedaan. Wat te denken van bijvoorbeeld ‘hartversterkertjes’ voor zieke fractieleden (met een kassabon van de slijter: € 37,99, resp. € 23,99), of een ‘bedankje’ (slijterskosten: € 18,45) voor een staatssecretaris van dezelfde partij na een gesprek met hem in Den Haag. Kennelijk verbood het reglement voor de fractiebudgetten declaratie van deze kosten toen niet.

 

In 2014 is men zorgvuldiger te werk gegaan, hoewel ook nu weer enkele opmerkelijke uitgaven te zien waren. Neem nou de declaratie van een ‘agenda’ € 13,50, of een fles wijn bij het afscheid van een BC-lid (€ 5,99). En dan is er ook een partij die al ruim vertegenwoordigd is in de BC, maar toch naast de vrijwilligersvergoeding van € 1350 voor een buitengewoon commissielid, hetzelfde bedrag óók opvoert voor “fractie-ondersteuning” door een andere ‘vrijwilliger’. Ook dit blijkt – volgens de Kascommissie – kennelijk niet in strijd met de regels…

Mirck zei er het volgende over: “Als Kascommissie willen we uitdrukkelijk het belang van integriteit onder uw aandacht brengen. Het fractiebudget is niet bedoeld voor het betalen van werkzaamheden verricht door, en het geven van relatiegeschenken aan fractieleden, familie, vrienden en buren. Elke schijn op dit terrein moet voorkomen worden.” Uit zijn woorden bleek ook dat sommige fracties hun jaaroverzicht hebben moeten aanpassen.

Moge het jaaroverzicht dat de fracties voor 2015 opstellen, nóg transparanter zijn…

 

<fotobijschrijft>