Bodemvervuiling onder GVB-garage

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Omdat tijdens en ná de BC-vergadering van 24 januari méér opvallende onderwerpen aan bod kwamen, dan op één A4’tje besproken kunnen worden, volgt hier een keuze.

CeesFisser@Westerpost.nl

“Er zou een nieuwe exploitant (huurder) zijn, voor het voormalige ‘Café Oostoever’ aan de Sloterplas”, aldus portefeuillehouder Gebiedsontwikkeling, Ronald Mauer (D66). Hij wilde niets zeggen over de lopende BIBOB-procedure [onderzoek naar mogelijke criminele activiteiten van ondernemers; CF] voor de huidige huurders van dat pand. “Tot nu toe is er officieel en officieus bij het DB niets bekend, maar we hebben navraag gedaan bij de eigenaar en die bevestigt dat er sprake is van een mogelijk nieuwe huurder. Die huurder zou al per 1 april – en dat is geen grap – open willen gaan. Overigens een huurder die blijkbaar enige relatie heeft met de huidige huurder; dus dat wordt nog een dingetje. Het DB wil de locatie zo snel mogelijk open hebben, maar wil zorgvuldig omgaan met de vergunning­verlening. En er is nog geen vergunningaanvraag binnengekomen!” Daarna kapte BC-voorzitter Achmed Baâdoud (PvdA) de vragen af, die Jeroen Mirck (D66) en Münire Manisa (Fractie Manisa) stelden over een BIBOB-procedure voor de nieuwe huurder.

Inspreker Verbeek: “De deur voor ongewenste woningsplitsing wordt juist opengezet!”

Gesplitst verhuren eengezins­woningen

De heer Verbeek vroeg als inspreker aandacht voor het besluit dat het DB binnenkort zal nemen over het ontwerp-bestemmingsplan (BP) Slotermeer. Volgens Verbeek zet het nieuwe BP de deur open naar “kamer-gewijze-verhuur van eengezinswoningen”; een situatie waartegen circa 75 bezwaarschriften zijn ingediend. Volgens Verbeek is zo’n splitsing van gezinswoningen ook niet uit te sluiten onder het huidige BP Slotermeer.

Willem van Ham (D66) vroeg aan de portefeuillehouder Ruimtelijk Ordening, Erik Bobeldijk (SP), of hij een lijstje wil opstellen met onderdelen in het nieuwe BP, die afwijken van het huidige BP. Gerard Molewijk (BNW81) steunde dat verzoek. Volgens Paulus de Wilt (GroenLinks) is deze vorm van ongewenste exploitatie van eengezinswoningen ook aan de gang in andere gebieden in Nieuw-West. Hij vroeg om maatregelen – mogelijk op stedelijk niveau – om dit uit te sluiten.

Bobeldijk zegde toe een lijstje met wijzigingen aan te leveren. En er komt een zogeheten ‘Nota van Beantwoording’ bij het voorontwerp-bestemmingsplan, die op 7 maart in de BC besproken kan worden. Daarin staat de reactie van de gemeente op de ingediende zienswijzen. Ook Bobeldijk maakte zich zorgen over het aantal ongewenste aanvragen voor woningsplitsing dat nu, onder het oude BP, bij het stadsdeel binnenkomt. Volgens portefeuillehouder Wonen, Ronald Mauer (D66) is het beleid voor het spitsen van woningen twee jaar geleden verruimd: “We worden nu geconfronteerd met de negatieve kanten daarvan: overlast; te veel mensen in een te kleine woning.” Mauer wil bij het college van B&W pleiten voor aanscherping van het beleid. Volgens inspreker Verbeek wordt de deur voor ‘splitsing van woningen’ in het nieuwe BP juist opengezet.

Bodemvervuiling GVB-garage

De BC heeft het advies aan B&W voor de ‘Ontwikkeling Jan Evertsenstraat-West, zonder stemming, als hamerstuk goedgekeurd. Daags daarna ontving de Westerpost een reactie van een verontruste bewoner van de Jan Evertsenstraat. De grond onder de GVB-Busgarage aan de Jan Tooropstraat, de plek waar in 2024 nieuwe woningen boven de garage gebouwd moeten worden, zou ernstig vervuild zijn.

De projectmanager voor de Jan Evertsenstraat-West had eind december 2017 aan die bewoner het volgende laten weten: “Een busgarage doet inderdaad vermoeden dat olie/lekkages in de grond kunnen zitten. We hebben op dit moment een globale indruk van de vervuiling. Dit is mede de reden dat hiernaar onderzoek moet worden gedaan. Dit wordt opgestart zodra de planvorming in dat stadium is.”

Over deze bodemvervuiling werd met geen woord gerept in de ‘Concept Projectnota Jan Evertsenstraat-West’ waarover de BC vorige week advies gaf aan B&W. De Westerpost heeft de fractievoorzitters in de BC Nieuw-West om een reactie gevraagd. Vóór de deadline van dit artikel hadden twee partijen gereageerd. Beide partijen waren niet op de hoogte van de vervuiling, al verbaasde het Paulus de Wilt (GroenLinks) niets. Wat hem betreft wordt de ernst van de vervuiling onderzocht “zodra plannen behandeld worden over de ontwikkeling van de kavel.” Annette Dekker (VVD) heeft intussen aan het DB gevraagd om 31 januari “zelf met een verklaring te komen, zonder dat de BC hierover mondelinge vragen hoeft te stellen”. Kijk vanavond om 19.30 uur op https://nieuw-west.notubiz.nl/ voor die reactie.

 

De Stem van Nieuw-West

Ilke de Leener had – in het kader van “De Stem van Nieuw-West” – een plan ingediend voor een ‘Opknapbeurt van het Eendrachtspark’. Hij had het plan grondig voorbereid en zorgvuldig uitgewerkt, waaruit bleek dat het Eendrachtspark net zo belangrijk is voor de buurt, als andere parken in Nieuw-West die een opknapbeurt krijgen.

Het plan werd met applaus door de BC-leden ontvangen. Het probleem was echter: er is op dit moment geen geld voor zo’n opknapbeurt. Want voor het uitvoeren van ideeën die via ‘stemvannieuwwest.amsterdam.nl’ binnenkomen is geen geld gereserveerd. Het DB gaat bij B&W pleiten voor budget in 2019.