Betutteling door Bestuurscommissie

Uit de bestuurscommissie 

Nieuw-West – Op 1 juli besprak de Bestuurscommissie (BC) een discussienota van het DB over de Regiegroepen Bewonersinitiatieven. Maar er was geen evaluatie gehouden en naar de mening van de ruim 50 bewoners die zich als vrijwilliger voor deze Regiegroepen inzetten, was niet gevraagd. Zo ontstond een kakofonie van niet of nauwelijks beargumenteerde, persoonlijke standpunten en meningen van BC-leden – die de klok hadden horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

 

[avatar user=”CeesFisser” size=”thumbnail” align=”left” /]

Cees Fisser (@CehabeeF)

 

De Regiegroepen Bewonersinitiatieven (Rg) zijn in 2013 gestart op initiatief van toenmalig stadsdeelwethouder Zorg & Welzijn, Jesse Bos (PvdA). De Rg bestaan uit bewoners/vrijwilligers uit de wijk en zij beheren een subsidiebudget dat het stadsdeel beschikbaar stelt voor activiteiten die bijdragen aan “ontmoeten, activeren en participeren in de wijk”. De Rg worden administratief ondersteund door de Huizen van de Wijk.

 

Participatie-, geen subsidiemiddel

Het primaire doel van de subsidie voor bewonersinitiatieven was en is om meer bewoners te laten meedoen met de samenleving in de buurt. Als je ziet hoeveel initiatieven er gehonoreerd worden en hoeveel bewoners daar aan deelnemen, luidt het antwoord op de vraag “Is dat gelukt?” hoogstwaarschijnlijk “Ja!”.

De discussie in de BC spitste zich echter toe op een ander aspect: Wordt het subsidiegeld wel efficiënt en effectief besteed? En zijn de Rg wel professioneel genoeg om initiatieven van bewoners te beoordelen? Beoordelen en honoreren alle Rg een aanvraag in elke wijk op dezelfde manier? Kunnen we het subsidiegeld misschien beter door ambtenaar van het stadsdeel laten beheren?

 

Over, in plaats van mét

Het was stuitend om te zien hoe een groot deel van de BC, slechts op grond van enkele geluiden uit het veld, oordeelde dat de regels en randvoorwaarden om subsidie voor bewonersinitiatieven te ontvangen, voor alle Rg hetzelfde zouden moeten zijn. De BC meende hierover te kunnen oordelen zonder serieuze evaluatie van het functioneren van de Rg. Naar de mening van de meer dan 50 vrijwilligers die zich 2 jaar achtereen voor de Rg inzetten, werd niet gevraagd. Alleen Albert Witting (CDA), Ria Stricker (BNW81) en Annette Dekker (VVD) pleitten ervoor om eerst te evalueren. Maar later die avond zei Dekker dat de Regiegroepen ‘wat haar gevoel betreft’ het beste opgeheven kunnen worden.

In elk geval ging de BC voorbij aan het uitgangspunt voor de bewonersinitiatieven: maatwerk per wijk leveren. De problematiek in een wijk en de sociaal-economische positie van de bewoners verschilt van wijk tot wijk. Jaarlijks worden per wijk alle bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst waarop de thema’s vastgesteld worden die men binnen die wijk extra belangrijk vindt. De Rg kan aan het begin van het jaar aanvullende criteria opstellen om – rekening houdend met de thema’s – de subsidie zo goed mogelijk over de verschillende initiatieven te verdelen.

 

Maatwerk leveren

In 2012 beheerde een stadsdeel-ambtenaar één grote subsidiepot, waaruit ingediende bewonersinitiatieven uit het gehele stadsdeel gesubsidieerd werden. Er werd niet gekeken of de ene wijk veel en een andere wijk weinig initiatieven indiende. Met ingang van 2013 stelde het stadsdeel echter een ‘budget per wijk’ vast dat gebaseerd was op het aantal bewoners. Hierdoor werd (bijvoorbeeld) de Rg Sloten / Nieuw Sloten, begin 2013 geconfronteerd met een budget van circa € 40.000, terwijl het stadsdeel in 2012 in die wijken nog € 92.000 had toegekend. En het totaal van de subsidieaanvragen die al in januari/februari 2013 waren ingediend, betrof € 36.000. Om te voorkómen dat al in februari 90% van het activeringsbudget zou worden toegekend, moest deze Regiegroep (dus) aanvullende criteria opstellen. Zo is bijvoorbeeld een maximum ingesteld voor de activeringssubsidie per deelnemer aan een activiteit. Maximaal € 10 subsidie per deelnemer voor een eenmalige activiteit; max. € 100 per deelnemer voor activiteiten die gedurende het hele jaar elke week of elke maand gehouden worden.

Om dezelfde redenen zijn aanvullende regels voor consumpties (koffie, thee, limonade) opgesteld. Het vermoedde de Rg dat bewoners in het ‘relatief welvarende’ Sloten / Nieuw Sloten tijdens deelname aan (hobby-matige) activiteiten zelf hun eigen consumpties zouden kunnen betalen. Mét de mogelijkheid voor de Rg om hiervan voor bepaalde doelgroepen (jeugd en 65+) beargumenteerd van af te wijken. Verder werd gekeken naar de hoogte van de “eigen bijdrage” die aan de deelnemers gevraagd werd; hoe origineel een initiatief was dat zou bijdragen aan de hoofddoelen; hoeveel bewoners actief zouden deelnemen; of werkelijk alle onderdelen die werden aangevraagd noodzakelijk waren voor het slagen van de activiteit; en zo voort…

Zo zullen andere Regiegroepen op grond van de wijk waarvoor zij Bewonersinitiatieven beoordelen, andere keuzes maken en nuances anders leggen. Maatwerk dus!

 

Overleg noodzakelijk

Kortom: het zou van een intrinsieke arrogantie getuigen, als de BC-leden een voorstel van het DB voor de rol van Regiegroepen – al dan niet gewijzigd – zouden overnemen, zonder eerst in gesprek te gaan met die Regiegroepen. Wat niet is, kan nog komen…