Betaald parkeren in Nieuw Sloten?

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Zo mogelijk nog vóór het zomerreces wil het stadsdeel in een gedeelte van Nieuw Sloten een ‘draagvlakmeting’ houden. Die draagvlakmeting moet inventariseren of bewoners in die straten ‘Betaald parkeren’ willen, een ‘Blauwe zone’, of de huidige situatie willen behouden. De bewonerswerkgroep PONS! (Parkeeroplossingen in Nieuw Sloten!) is het hier niet mee eens.

CeesFisser@Westerpost.nl

Een van de kerngroepleden van PONS!, Remy Stieglis, zei hierover: “Het stadsdeel wil niet eens weten óf en zo ja, hoevéél mensen überhaupt parkeeroverlast ervaren… In de enquête wordt hier helemaal niet naar gevraagd! Het stadsdeel gaat er al vanuit dat men parkeeroverlast ervaart, en stelt alleen vragen over welke vorm van parkeerregulering men zou willen; Betaald parkeren of Blauwe zone.”
De draagvlakmeting wordt in een beperkt gebied gehouden, terwijl de gevolgen van parkeermaatregelen in héél Nieuw Sloten merkbaar zijn. Dit werd 21 juni in de BC-vergadering nog eens fijntjes opgemerkt door BC-lid Paulus de Wilt (GroenLinks).
Stieglis: “Ondanks dat PONS! dit vanaf het begin bij het stadsdeel heeft aangekaart, zal de draagvlakmeting toch niet in heel Nieuw Sloten worden gehouden.”

Nieuwe parkeeroverlast ontstaat
Naast de overduidelijke gevolgen van de twee genoemde maatregelen (extra kosten voor bewoners en hun bezoek; niet meer dan twee vergunningen per woning; voor max. 90% van de aanwezige parkeerplekken wordt een vergunning uitgegeven; problemen verplaatsen zich naar omliggende straten waar nu geen probleem is, enz.) zijn er een hoop onduidelijkheden omtrent de regelgeving. PONS! heeft hiervoor het stadsdeel per brief om uitleg gevraagd.
PONS! kerngroeplid Hans Cijs: “Een belangrijke vraag gaat over de honderden ‘onofficiële parkeerplaatsen’. Bijna overal in Nieuw Sloten wordt ook veel búiten de parkeervakken geparkeerd. Ondanks dat dit al sinds de oplevering van de woningen (vanaf 1990) gebeurt en het dus al ruim 25 jaar wordt gedoogd door het stadsdeel, is dit toch echt verboden.”
Wanneer er Betaald parkeren of een Blauwe zone komt en het officiële beleid niet wordt gewijzigd, dan zal ook hierop worden gehandhaafd en worden auto’s op deze plekken dus bekeurd.
Cijs: “Er zullen heel veel parkeerplekken in die straten verloren gaan. Het is goed mogelijk dat er hierdoor zelfs meer parkeerplaatsen verloren gaan, dan dat er met de parkeermaatregelen gewonnen worden. Ook dit zal dan gevolgen hebben voor de omringende straten, die daardoor meer auto’s (ook met vergunning) in de straat erbij zullen krijgen. Nieuwe parkeeroverlast ontstaat. PONS! probeert hier duidelijkheid over te krijgen.”

Alle parkeerplaatsen rechts langs de trottoirrand zijn niet officieel en zullen verdwijnen als stadsdeel Nieuw-West het nu geldende beleid handhaaft.

Geen herkomstonderzoek
Tijdens de voorbereidende BC-vergadering op 21 juni werd ook duidelijk dat Nieuw-West later in 2017 een nieuw parkeerdruk-onderzoek gaat houden, maar daaraan geen “herkomst-onderzoek” koppelt. Een herkomst-onderzoek van de geparkeerd staande auto’s (van bewoners & ondernemers; van bewoners elders uit Nieuw-West; uit gebieden binnen de ring, enz) is juist voor Nieuw Sloten van groot belang om de oorzaak van de parkeerdruk te achterhalen. Alleen dán kunnen passende (parkeer)maatregelen genomen worden.
Fred Siegel (VVD) benadrukte 28 juni het belang van zo’n herkomstonderzoek, maar vond onvoldoende gehoor bij de overige fracties in de BC en bij portefeuillehouder Verkeer & Vervoer, Erik Bobeldijk (SP).

Facebookgroep
PONS! heeft een Facebookpagina met actuele berichten en alternatieven om de parkeerdruk te verlagen:
www.facebook.com/groups/1603409173010583