Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning outletcenter

Op 20 mei 2015 heeft het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude bekend gemaakt dat de omgevingsvergunning voor de bouw van een Outletcenter op het terrein van SugarCity in Halfweg van rechtswege is verleend. Tegen dit besluit zijn elf bezwaarschriften ingediend die door de Commissie Bezwaarschiften in behandeling zijn genomen. Op 15 december 2015 besloot het college om het advies van de Commissie Bezwaarschiften gedeeltelijk over te nemen en de omgevingsvergunning alsnog onder voorschriften te verlenen.

 

Omgevingsvergunning verlenen

Het college van burgemeester en wethouders neemt het advies van de Commissie Bezwaarschriften gedeeltelijk over. Dit betekent dat de omgevingsvergunning onder voorschriften, zoals voldoende parkeergelegenheid en een herplantplicht voor alle bomen, alsnog wordt verleend. Aan de toestemming voor het maken van een uitweg wordt het voorschrift verbonden dat een veilige verkeersafwikkeling op de omliggende wegen moet zijn geborgd. Aanvullend ecologisch onderzoek van 10 september jl. bevestigt dat de realisering van het Outletcenter geen handelingen omvat waarvoor een verklaring van geen bedenkingen vereist is van de minister van Economische Zaken. De uitgebreide voorbereidingsprocedure hoeft daarom, anders dan de conclusie van de Commissie Bezwaarschriften op dit punt, niet alsnog te worden gevolgd.

 

Conclusie Commissie Bezwaarschriften

De Commissie Bezwaarschriften concludeerde dat voorafgaande aan het verlenen van de omgevingsvergunning een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen van de minister van Economische Zaken vereist was. Een dergelijke verklaring is nodig als een activiteit schadelijke invloed heeft op planten of dieren, die vallen onder de bescherming van de Flora en faunawet. Als er een verklaring van geen bedenkingen van de minister nodig is, moet de aanvraag worden voorbereid conform de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze procedure is, anders dan de reguliere vergunningsprocedure, die door de gemeente is gevolgd. Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is kan er geen omgevingsvergunning van rechtswege zijn verleend. Gelet hierop, was de Commissie Bezwaarschriften van mening dat er geen vergunning van rechtswege is verleend.

 

Vervolg

Het is mogelijk voor de bezwaarmakers om beroep in te stellen tegen het besluit van het college. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van de beslissing worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht, Locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tijdens de beroepsprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor de bezwaarmakers heeft. Deze kunnen daarom tegelijk met het beroepschrift of tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat een speciale voorziening, zoals bijvoorbeeld een schorsing kan worden getroffen voor de periode dat het beroepschrift in behandeling is. Een voorlopige voorziening moet worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van dezelfde rechtbank waar in beroep wordt gegaan of is gegaan.