Behoefte aan maatwerk

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – In de SDC-vergadering van 5 november werden ook de volgende twee onderwerpen besproken: Advies over Herinrichting MAP 1&2 en Advies over Autoluw.

CeesFisser@Westerpost.nl

Herinrichting MAP1&2

Zowel bewoners als gebiedsmakelaars hebben hun zorgen geuit over de verslechterde staat van de Middelveldsche Akerpolder 1 en 2 (MAP1&2). Bewoners vinden de wijken onaantrekkelijk, (verkeers)onveilig en met een hoge parkeerdruk. Uit inspecties van de openbare ruimte bleek dat in veel straten alles vervangen moet worden en in andere straten voor meer dan 50%. Stadsdeel Nieuw-West wil de wijken MAP1&2 helemaal vernieuwen en verkeersveiliger maken. Het Duurzaam Veilig-principe is daarbij leidend. Dit vraagt om een integrale aanpak nodig voor alle straten, ook al zijn ze niet in dezelfde slechte conditie. Niet iedereen is hier blij mee.

Diverse bewoners kwamen 5 november inspreken. Zo wees mevrouw Vente de SDC-leden erop dat slechts 148 van de 485 bomen kunnen blijven staan. Maar liefst 337 bomen worden gekapt. Vente: “Met dit plan worden ecologische waarden en leefbaarheid met voeten getreden.” Naar aanleiding hiervan stelde GroenLinks een extra advies op: “Pas het herinrichtingsplan aan op de aanwezige bomen in deze wijken, in plaats van andersom.”

Mevrouw Bosscher vond het zonde dat bomen moeten verdwijnen ten gunste van parkeerplaatsen, omdat een trottoir aangelegd wordt. Ook de heer Van de Nes maakte zich zorgen over het verdwijnen van veel groen, voor de aanleg van trottoirs “waarop niemand zit te wachten!” De heren Van Velzen en Ekin maakten er bezwaar tegen dat parkeerplaatsen worden opgeofferd voor de aanleg van een trottoir. Zo’n 50 bewoners hadden het bezwaar ondertekend. Om vreemdparkeren tegen te gaan – o.a. mensen die met tramlijn 1 naar de binnenstad rijden – zou volgens Van Velzen Betaald parkeren een oplossing bieden.

Volgens portefeuillehouder Verkeer, Erik Bobeldijk (SP), legden bewoners op informatiebijeenkomsten veel meer nadruk op de verkeersveiligheid en veel minder op het groen en de bomen in de wijken. Duurzaam Veilig inrichten stond en staat dan ook voorop. Er is ook rekening gehouden met waterberging bij hevige neerslag. “Wil je meer bomen, dan verlies je parkeerplaatsen; wil je meer parkeerplaatsen, dan verlies je Duurzaam Veilige inrichting.”

Inspreker Haanraadts vond dat het stadsdeel onvoldoende naar de inbreng van bewoners geluisterd had. Eén van zijn kritiekpunten is het verwijderen van de paaltjes in de autovrije Letelierstraat, omdat personenbusjes van aanvullend vervoer tot voor de voordeur moeten kunnen komen. Hans van der Straeten (Slotervaart; VVD) vroeg: “Wat kan het stadsdeel nu nog doen om de communicatie met de bewoners te verbeteren?” Haanraadts had verwacht dat het stadsdeel, na de (eerste) terugkoppeling in 2018, nog een keer zou zijn teruggekomen met een bewonersavond. Sarah Biddle (De Aker, Sloten, Nieuw Sloten; GroenLinks) vroeg Bobeldijk over de communicatie. Volgens Bobeldijk is het concept-ontwerp besproken met bewoners die betrokken wilden blijven. Ook is op enkele punten een extra schouw gehouden.

De SDC-leden waren (ook) niet zo tevreden over het ontwerp. GroenLinks vond het te veel verstening, en wil meer groen en bomen in plaats van parkeerplaatsen. De VVD pleitte voor meer onderzoek en een extra informatieavond. Jeroen Mirck (Slotervaart; D66) sloot zich aan bij de vragen van GroenLinks over de grote hoeveelheid bomen, dat gekapt moet worden: “Ik ben benieuwd naar welke speelruimte er nog is?”

Jeroen Mirck: “Ik ben benieuwd naar welke speelruimte er nog is?”

Volgens Bobeldijk is er voldoende overleg met bewoners geweest. De signalen nu zijn ook al op informatieavonden gehoord. De start met bewoners is al twee zittingsperiodes gelegen geweest.

Ook Mario van Dregt (50Plus) vroeg om uitstel van het besluit. Het gaat volgens hem niet om het goed doorlopen van de procedure, maar of de bewoners in de wijken tevreden zijn met het plan. “Kijk per straat wat nodig is.”

Uiteindelijk bleven er zoveel twijfels over het project bij de SDC-leden, dat de SDC unaniem (!) besloot om een beslissing over het herinrichtingsplan voor MAP1&2 uit te stellen. De SDC verwacht een beter plan van het DB met een betere balans voor Duurzaam Veilig, de parkeerplaatsen en meer behoud van groen.

Advies over Autoluw

De SDC had 15 oktober besloten om de behandeling van dit onderwerp op 5 november voort te zetten. Hans van der Straeten vond de visie die andere steden hebben voor het autoluw maken van gebieden beter dan die van Amsterdam. De VVD steunde het advies aan B&W daarom niet. Bobeldijk merkte op dat een deel van de adviezen die GroenLinks bij dit onderwerp had ingebracht, zullen terugkomen in het ‘Mobiliteitsplan Nieuw-West’ dat in 2020 opgesteld gaat worden en waarbij de SDC betrokken wordt.

GroenLinks stelde diverse aanvullende adviezen voor, waaronder advies 3 om verkeersremmende maatregelen in te voeren in Sloten en Nieuw Sloten: “Doorgaand verkeer, met uitzondering van langzaam verkeer en lijnbussen, kan niet over de Sloterweg rijden tussen de kruising met de Ditlaar en de kruising met de Anderlechtlaan.” én “Doorgaand verkeer, met uitzondering van langzaam verkeer en lijnbussen, kan niet zonder omwegen of andere vorm van stremming vanuit de Plesmanlaan via de Laan van Vlaanderen de Anderlechtlaan bereiken en vice versa.”

Dit advies werd – met 4 stemmen van GroenLinks vóór, en 9 stemmen tégen – verworpen. Daarom bracht GroenLinks advies 4 in stemming: in plaats van de bij advies 3 genoemde verkeersremmende maatregelen “in te voeren”, om er “een pilot mee te doen”. Dit werd aangenomen met 8 stemmen vóór, en 4x VVD + 1x 50Plus tégen.

Advies 8 van GroenLinks, was de aanleg van een Oost-West Metrolijn, van IJburg naar De Aker. Dit voorstel is unaniem door de SDC aangenomen. Datzelfde gold voor advies 9 om het tarief van het openbaar vervoer in de gebieden buiten de Ring voor iedereen te verlagen, niet alleen voor ouderen en jongeren. “In Noord, Zuidoost en Nieuw-West wonen veel mensen met lagere inkomens. Ook voor deze groepen willen we Amsterdam inclusief, toegankelijk en betaalbaar houden.” Alle SDC-leden steunden advies 10, om bij metrostations en eindhaltes van bus- en tramlijnen deelfietsen te plaatsen.

Het advies van het DB werd aangenomen met 4x GroenLinks + 3x PvdA + 1x D66 vóór, en 4x VVD + 1x 50Plus tégen.