Aanpak overlast touringcars Delflandpleinbuurt

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Nadat ons Dagelijks Bestuur (DB) de mondelinge vragen van de SDC-leden had beantwoord, was het op 19 november tijd voor het advies dat het college van B&W vroeg over het beleid voor touringcars in Amsterdam, gevolgd door een ongevraagd advies voor de veiligheid en herinrichting van de Heemstedestraat.

CeesFisser@Westerpost.nl

Dick Spruitenburg: “Een klein succesje voor onze Stadsdeelcommissie.”

Op 22 mei 2018 nam de stadsdeelcommissie Nieuw-West ‘unaniem’ haar eerste ongevraagde advies aan. In dit advies – opgesteld door Dick Spruitenburg (Slotervaart; GroenLinks) – werden problemen met touringcars rond het Delflandplein aangekaart (o.a. parkeren op trottoirs), en werden al enige suggesties gedaan om deze op te lossen. Pas bijna 10 maanden later (8 februari 2019) werd een rapport van een onderzoek naar mogelijke oplossingen afgerond. Omdat op 1 oktober 2019 (16 maanden sinds het eerste advies) op straat nog niets verbeterd was, wilde Spruitenburg een aanvullend ongevraagd advies indienen, waarbij de Gemeenteraad werd gevraagd om toch snel met een oplossing te komen.

Portefeuillehouder Verkeer en Parkeren Erik Bobeldijk (SP) vertelde toen, dat B&W binnenkort nieuw beleid voor inspraak zouden vrijgegeven, en dat door dit beleid de problemen met touringcars in de Delflandpleinbuurt zullen worden opgelost. Daarop trok Spruitenburg het ongevraagde advies in.

Touringcars in Amsterdam

Het college van B&W heeft beleid gemaakt voor het weren van touringcars in de binnenstad: ‘Agenda Touringcar 2020-2025’. Zo moeten touringcars zwaarder van 7,5 ton gebruikmaken van daartoe aangewezen routes. Ook voor het halteren om passagiers te laten in- en uitstappen zijn regels opgesteld. Daarnaast schrijven B&W dat overlast-locaties, zoals de Delflandpleinbuurt en het NDSM-terrein, in samenwerking met de stadsdelen zullen worden aangepakt.

Spruitenburg benoemde ditt als “klein succesje voor onze Stadsdeelcommissie”, maar merkte ook op dat de Agenda Touringcar te veel de nadruk legt op het Centrum (waar de touringcars weg moeten), en te weinig op de stadsdelen buiten dat Centrum (die de touringcars zullen moeten opvangen). Hij was het eens met de vijf adviezen die ons DB al ter beoordeling aan de SDC voorlegde:

  1. Nadrukkelijker ook te focussen op de negatieve (en positieve) effecten buiten het centrum van de stad.
  2. De aanpak van touringcaroverlast buiten het centrum, zoals rond het Delflandplein in Slotervaart en rond het Sloterdijkstation te zien als onderdeel van de uitvoering van de Agenda Touringcar.
  3. Het instellen van verplichte rijroutes voor touringcars in de hele stad, niet alleen in het centrum.
  4. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het vervoer van toeristen over water in de hele stad.
  5. Ook de stadsdelen buiten de ring A10 mee te nemen bij de ambitie van het Actieplan Schone Lucht om touringcars in 2025 uitstootvrij te laten zijn.

Ook Jeroen Mirck (Slotervaart; D66) en Hans van der Straeten (Slotervaart; VVD) steunden de adviezen die het DB aan B&W wil sturen. Tijdens de stemming bleek dat de gehele SDC het eens was met het DB.

Herinrichting Heemstedestraat

De Gemeenteraad gaat € 5,92 miljoen beschikbaar stellen voor de herinrichting van de Heemstedestraat in stadsdeel Zuid. Er komen o.a. ook vrijliggende fietspaden in dát deel van de Heemstedestraat. Maar de plannen voor de herinrichting zijn niet voor advies voorgelegd aan de SDC. En omdat bij de Poeldijkstraat begin 2019 een dodelijk ongeval met een fietser is gebeurd, droeg Jeroen Mirck in een ongevraagd advies nog wat verbeterpunten aan, die verwezen naar het project van stadsdeel Zuid.

In een reactie liet Erik Bobeldijk weten dat het niet mogelijk is om binnen het project van Zuid, dat al is afgekaderd, nu nog nieuwe elementen toe te voegen. Ook zei hij dat de Werkgroep Black Spots van Amsterdam het kruispunt met de Poeldijkstraat al in onderzoek heeft. [Black Spot: een plek waar in een periode van drie jaar, zes of meer letselongevallen plaatsvinden; CF]. Wel kon Bobeldijk zich vinden in de gedachte van Mirck om extra aandacht te vragen voor die kruising. Dit leidde tot de volgende ongevraagde adviezen van de SDC aan het DB van Nieuw-West:

  • Zoek uit hoe ook veiligheidsbevorderende maatregelen kunnen worden getroffen bij het kruispunt van de Heemstedestraat met de Poeldijkstraat, de plek waar begin dit jaar nog een dodelijk ongeluk plaatsvond.
  • Onderzoek welke maatregelen op deze locatie het best zouden passen en het meeste resultaat zouden kunnen opleveren voor de verkeersveiligheid..
  • Houd de SDC op de hoogte over de aard, de selectie en de voortgang van de maatregelen in de Heemstedestraat.

Dit advies kreeg unaniem steun van de SDC-leden.

 

Veiligheidsplan Nieuw-West

Eens in de vier jaar maken de gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie afspraken over de manier waarop ze de regio Amsterdam veiliger willen maken. Het doel is om criminaliteit en overlast terug te dringen, zowel met preventieve als repressieve middelen. Het gaat dan niet alleen om samenwerking tussen gemeenten, OM en politie, maar ook om samenwerking met andere partners zoals woningcorporaties, ondernemers en scholen. De prioriteiten zijn vastgelegd in het Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022. In een afgeleide hiervan, het ‘Veiligheidsplan 2019-2022, stadsdeel Nieuw-West’ is in 36 pagina’s te lezen wat de partijen gezamenlijk gaan doen om de veiligheid hier te verbeteren. De SDC-leden kregen tijdens de vergadering een presentatie hierover. Het Veiligheidsplan 2019-2022 voor Nieuw-West is te downloaden via:
https://nieuw-west.notubiz.nl/document/8162799/1/Veiligheidsplan_Nieuw_West_2019-2022_-_tbv_sdcie .100