πŸ—“ πŸ—Ί

Amsterdam Nieuw-West
Verrijzeniskerk Map

1 other date:

U bent van harte uitgenodigd om op:

Donderdag 15 augustus Β de Eucharistie viering van

Maria ten hemelopneming in de R.K. Verrijzeniskerk, Louis Bouwmeestersstraat 74 te Amsterdam mee te vieren

Aanvang van de viering is 10.00 uur

Celebrant Pastoor H.F.Fonck

En op

Zondag 18 augustus 2019 is er weer een Latijnse viering in de R.K. Verrijzeniskerk, Louis Bouwmeestersstraat 74 te Amsterdam mee te vieren

Aanvang van de viering is 10.00 uur

Celebrant Pastoor H.F.Fonck

m.m.v. Schola Cantorum koor.

Na afloop van de vieringen Β is er koffie en thee drinken.

Neem gerust familie, vrienden en bekenden mee. Iedereen is van harte welkom.